Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 juni 2015 – Curdt-Christiansen/Parlement

(Zaak F-120/14)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bezoldiging – Jaarlijkse reiskosten – Artikelen 7, lid 3, en 8 van bijlage VII bij het Statuut – Bepaling van de plaats van herkomst en van het centrum van belangen – Verzoek om herziening van de plaats van herkomst – Begrip centrum van belangen – Wijziging van woonplaats van een familielid – Termijn die is verstreken tussen de wijziging van het centrum van belangen en het verzoek om herziening van de plaats van herkomst – Uitzonderlijk karakter van de herziening)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Caspar Curdt-Christiansen (Perl, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: E. Taneva en N. Chemaï, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Parlement tot afwijzing van verzoekers verzoek om na zijn overplaatsing naar het Europees Parlement zijn plaats van herkomst te wijzigen in Larnaca (Cyprus) en het centrum van zijn belangen in Singapore, in plaats van Montreal (Canada)

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Curdt-Christiansen draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

1     PB C 7 van 12.1.2015, blz. 57.