Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 юни 2015 г. — Dybman/ЕСВД

(Дело F-129/14)1

(Публична служба — Служители на ЕСВД — Длъжностни лица — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Висящо наказателно производство към момента на налагане на дисциплинарното наказание — Идентичност на деянията, разглеждани от Органа по назначаването и наказателния съд — Нарушение на член 25 от приложение IX към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Pierre Dybman (Брюксел, Белгия) (представители: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke и N. de Montigny, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (представители: S. Marquardt и M. Silva)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ЕСВД за освобождаване на жалбоподателя от длъжност без намаляване на пенсионните му права ДиспозитивОтменя решението от 16 януари 2014 г., с което Европейската служба за външна дейност освобождава г-н Dybman от заеманата от него длъжност без намаляване на пенсионните му права.Европейската служба за външна дейност понася собствените си разноски и е осъдена да заплати направените от г-н Dybman разноски.

____________

1 ОВ C 7, 12.1.2015 г., стр. 61.