Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. juni 2015 – Dybman mod EEAS

(Sag F-129/14) 1

(Personalesag – ansatte i EEAS – tjenestemænd – disciplinær forfølgning – disciplinær sanktion – verserende straffesag på tidspunktet for vedtagelsen af den disciplinære sanktion – de faktiske forhold forelagt ansættelsesmyndigheden og strafferetten identiske – tilsidesættelse af artikel 25 i bilag IX til vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pierre Dybman (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke og N. de Montigny)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) (ved S. Marquardt og M. Silva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af EEAS trufne afgørelse om at fjerne sagsøgeren fra tjenesten, uden nedsættelse af hans pensionsrettigheder.

Konklusion

Afgørelsen af 16. januar 2014, hvorved Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil fjernede Pierre Dybman fra tjenesten uden nedsættelse af hans pensionsrettigheder, annulleres.

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil bærer sine egne omkostninger og betaler de af Pierre Dybman afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015, s. 61.