Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 czerwca 2015 r. – Chezzi / Komisja

(Sprawa F-62/14)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 361 z 13.10.2014, s. 31.