Language of document :

C_2015270SK.01004302.xml

17.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 270/43


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. júla 2015 –  WR (*1)/Komisia

(Vec F-53/14) (1)

((Verejná služba - Odmena - Rodinné prídavky - Príspevok na nezaopatrené dieťa - Článok 2 ods. 4 prílohy VII služobného poriadku - Osoba považovaná za nezaopatrené dieťa - Osoba, ktorú je úradník zo zákona povinný vyživovať a ktorej vyživovanie je spojené s vysokými nákladmi - Podmienky priznania - Odňatie nároku na príspevok - Vymáhanie neoprávnených platieb podľa článku 85 služobného poriadku))

(2015/C 270/58)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: WR (*1) (v zastúpení: V. Simeons, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. S. Bohr a A.-C. Simon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie jednak rozhodnutí o odňatí príspevku na starostlivosť o nezaopatrenú osobu priznaného žalobkyni v prospech jej matky a zrušení jej účasti na Spoločnom systéme zdravotného poistenia (SSZP) a jednak rozhodnutí o vymáhaní neoprávnených platieb

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

 WR (*1) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(*1)  Údaje odstránené v rámci zaistenia ochrany jednotlivcov v spojitosti so spracovaním osobných dát.

(1)  Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014, s. 58.