Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 8. juuli 2015. aasta otsus – DP versus ACER

(kohtuasi F-34/14)1

(Avalik teenistus – ACER-i töötajad – Lepinguline töötaja – Lepingu pikendamata jätmine – Tühistamishagi – Hagi vastuvõetavus – ACER-i üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 2 õigusvastasuse väide muude teenistujate teenistustingimuste artikli 85 lõikega 1 seoses – Kahju hüvitamise nõue – Etteteatamine – Mittevaraline kahju – Kahju hüvitamine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: DP (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (esindajad: P. Martinet ja S. Vaona ning advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti hageja lepingulise töötaja leping pikendamata, ning hüvitada kahju.

Resolutsioon

Tühistada Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktori 20. detsembri 2013. aasta otsus, millega keelduti DP lepingu pikendamisest.

Mõista Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametilt DP kasuks välja 7000 eurot.

Jätta Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja DP kohtukulud.

____________

1     ELT C 184, 16.6.2014, lk 46.