Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverfassungsgericht - Tyskland) – Peter Gauweiler m.fl. mot Deutscher Bundestag

(Mål C-62/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Ekonomisk och monetär politik – Europeiska centralbankens (ECB) råds beslut om en rad tekniska detaljer avseende Eurosystemets direkta monetära transaktioner på andrahandsmarknaderna för statsobligationer – Artiklarna 119 FEUF och 127 FEUF – ECB:s och Europeiska centralbankssystemets befogenheter – Den monetära politikens transmissionsmekanism – Upprätthållande av prisstabiliteten – Proportionalitet – Artikel 123 TFUE – Förbud mot monetär finansiering av medlemsstater i euroområdet)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverfassungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber m.fl., Johann Heinrich von Stein m.fl., Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Motpart: Deutscher Bundestag

Ytterligare deltagare i rättegången: Bundesregierung

Domslut

Artiklarna 119 FEUF, 123.1 FEUF, 127.1 och 127.2 FEUF samt artiklarna 17–24 i protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska tolkas på så sätt att Europeiska centralbankssystemet (ECBS) får anta ett sådant program för köp av statsobligationer på andrahandsmarknaderna som det som tillkännagavs i det pressmeddelande som nämns i protokollet från Europeiska centralbankens (ECB) råds möte nr 340 den 5 och 6 september 2012.

____________

(1 ) EUT C 129, 28.4.2014.