Language of document :

Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 lipca 2015 r. – Wolff / ESDZ

(Sprawa F-94/15 R R)

(Służba publiczna – Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Wybory do komitetu pracowniczego – Pilny charakter – Brak – Wyważenie wchodzących w grę interesów)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Oren Wolff (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) (przedstawiciele: G. J. Van Hegelsom, S. Marquardt i E. Chaboureau, pełnomocnicy)Przedmiot Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej sprzeciw skarżącego wobec wyników wyborów do komitetu pracowniczego ESDZ.Sentencja Złożony przez O. Wolffa wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________