Language of document :

Rettens dom af 16. juni 2015 – Best-Lock (Europe) mod KHIM – Lego Juris (formen på en legetøjsfigur med sammenkoblingspunkt)

(Sag T-396/14) 1

(EF-varemærker – ugyldighedssag – tredimensionalt EF-varemærke – formen på en legetøjsfigur med sammenkoblingspunkt – absolutte registreringshindringer – tegn, som udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter – tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), i forordning nr. 207/2009)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Det Forenede Kongerige) (ved advokat J. Becker)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved D. Hanf og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Lego Juris A/S (Billund, Danmark) (ved advokat V. von Bomhard)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 26. marts 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1696/2013-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Best-Lock (Europe) Ltd og Lego Juris A/S

Konklusion

1)    Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)    Best-Lock (Europe) Ltd betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 315 af 15.9.2014.