Language of document :

Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūnija spriedums – Best-Lock (Europe)/ITSB – Lego Juris (Spēļu figūriņas ar izvirzījumu forma)

(lieta T-396/14) 1

Kopienas preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Kopienas trīsdimensiju preču zīme – Spēļu figūriņas ar izvirzījumu forma – Absolūti atteikuma pamati – Apzīmējums, ko veido tikai un vienīgi forma, kura ir atkarīga no pašas preces īpašībām – Apzīmējums, ko veido vienīgi preces forma, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e), i) un ii) apakšpunkts

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis – JBecker, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – D. Hanf un A. Folliard-Monguiral)Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Lego Juris A/S (Billund, Dānija) (pārstāvis – V. von Bomhard, advokāts)PriekšmetsPrasība par ITSB Apelācijas padomes 2014. gada 26. marta lēmumu lietā R 1696/2013–4 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Best-Lock (Europe) Ltd un Lego Juris A/SRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Best–Lock (Europe) Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 315, 15.9.2014.