Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Съединени дела C‑12/13 P и C‑13/13 P

Gérard Buono и др.

срещу

Европейска комисия

„Обжалване — Обща политика в областта на рибарството — Квоти за риболов — Спешни мерки, приети от Комисията — Извъндоговорна отговорност на Съюза — Член 340, втора алинея ДФЕС — Условия — Действителна и сигурна вреда“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 14 октомври 2014 г.

1.        Съдебно производство — Устна фаза на производството — Възобновяване — Задължение за възобновяване на устната фаза на производството, за да се позволи на страните да представят устни бележки по повдигнатите в заключението на генералния адвокат правни въпроси, които не са били обсъдени между страните — Липса

(член 252, втора алинея ДФЕС; член 83 от Процедурния правилник на Съда)

2.        Съдебно производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Кратко изложение на посочените основания — Иск за обезщетение на вреди, причинени от институция на Съюза — Липса на уточнения относно характера и оценката на претърпяната вреда — Недопустимост

(член 21 от Статута на Съда; член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Общия съд)

3.        Извъндоговорна отговорност — Отговорност поради правомерно действие — Принцип, който не е признат в правото на Съюза — Правни основания, насочени към установяване на необичайна и специфична вреда — Неотносими правни основания

(член 340, втора алинея ДФЕС)

4.        Обжалване — Основания — Основание, насочено срещу част от мотивите на решението, която не е необходима за обосноваване на диспозитива му — Негодно основание

5.        Обжалване — Основания — Обжалване на съдебно решение по съединени дела — Възможност всяка от страните да посочи основание, насочено срещу което и да е съображение на Общия съд, независимо от това какви основания е изтъкнала пред този съд

(член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

6.        Съдебно производство — Въвеждане на нови основания в хода на производството — Условия — Основание, почиващо на обстоятелства, установени в хода на производството — Обхват — Основание, почиващо на решение на Съда относно законосъобразността на спорния акт, което обаче не може да промени правното положение на жалбоподателя — Изключване

(член 48, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд; Регламент (ЕО) № 530/2008 на Комисията)

7.        Обжалване — Основания — Мотиви на съдебно решение, нарушаващи правото на Съюза — Диспозитив, обоснован по други правни съображения — Отхвърляне

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 26—28)

2.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 33—35 и 38)

3.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 43, 46 и 64)

4.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 47)

5.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 52)

6.        Съгласно член 48, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд в хода на производството не могат да се предявяват нови правни основания, освен ако те не почиват върху правни или фактически обстоятелства, установени в хода на производството.

Що се отнася до жалбата, подадена от собственици и акционери на кораби с мрежи гъргър, плаващи под френски флаг, срещу Регламент (ЕО) № 530/2008 за установяване на извънредни мерки по отношение на риболова на червен тон с кораби с мрежи гъргър в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, не представлява ново правно обстоятелство, позволяващо предявяването на ново правно основание решение на Съда, постановено в хода на производството, което обявява посочения регламент за недействителен единствено доколкото кораби с мрежи гъргър, плаващи под испански флаг, са имали на разположение една допълнителна седмица за риболов, като в същото време запазва валидността на датата на забрана, определена за останалите кораби с мрежи гъргър. Всъщност, доколкото забраната за риболов, наложена на кораби с мрежи гъргър, плаващи под гръцки, френски, италиански, кипърски и малтийски флаг, остава валидна, посоченото решение само потвърждава правното положение, което жалбоподателите познават при подаването на първоинстанционната жалба.

(вж. точки 55, 58—60)

7.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 62)