Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Spojené věci C‑12/13 P a C‑13/13 P

Gérard Buono a další

v.

Evropská komise

„Kasační opravný prostředek – Společná rybářská politika – Rybolovné kvóty – Nouzová opatření Komise – Mimosmluvní odpovědnost Unie – Článek 340 druhý pododstavec SFEU – Podmínky – Skutečná a určitá škoda“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. října 2014

1.        Soudní řízení – Ústní část řízení – Znovuotevření – Povinnost otevřít znovu ústní část řízení, aby se mohli účastníci vyjádřit k právním otázkám vzneseným ve stanovisku generálního advokáta, které nebyly mezi účastníky řízení projednány – Neexistence

(Článek 252 druhý pododstavec SFEU; jednací řád Soudního dvora, článek 83)

2.        Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Stručný popis žalobních důvodů – Žaloba na náhradu škody způsobené unijním orgánem – Absence důkazů o povaze a výši vzniklé škody – Nepřípustnost

[Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. b)]

3.        Mimosmluvní odpovědnost – Odpovědnost za legální akt – Zásada neuznaná v unijním právu – Prostředky určené k prokázání neobvyklosti a zvláštnosti škody – Irelevantní důvody

(Článek 340 druhý pododstavec SFEU)

4.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Důvod kasačního opravného prostředku směřující proti odůvodnění rozsudku, na němž není založený výrok – Irelevantní důvod kasačního opravného prostředku

5.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Kasační opravný prostředek směřující proti rozsudku ve spojených věcech – Možnost všech účastníků řízení směřovat důvod proti celému odůvodnění Tribunálu nezávisle na žalobních důvodech, které před Tribunálem sami uplatnili

(Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

6.        Soudní řízení – Předložení nových žalobních důvodů v průběhu řízení – Podmínky – Důvod založený na skutečnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení – Rozsah – Důvod založený na rozsudku Soudního dvora majícím dopad na legalitu napadeného aktu, aniž mění právní postavení žalobce – Vyloučení

(Jednací řád Tribunálu, čl. 48 odst. 2; nařízení Komise č. 530/2008)

7.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Odůvodnění rozsudku vykazující porušení unijního práva – Výrok založený na jiných právních důvodech – Zamítnutí

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 26–28)

2.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 33–35, 38)

3.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 43, 46, 64)

4.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 47)

5.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 52)

6.        Podle čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu nelze nové důvody předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení.

Co se týče žaloby podané majiteli nebo podílníky plavidel lovících tuňáka košelkovými nevody plujících pod francouzskou vlajkou proti nařízení č. 530/2008 o zavedení nouzových opatření pro plavidla lovící košelkovými nevody tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři, vydání rozsudku Soudního dvora, který uvedené nařízení prohlašuje za neplatné pouze v rozsahu, v němž měla plavidla lovící tuňáka košelkovými nevody plující pod španělskou vlajkou o týden delší možnost rybolovu, a datum zákazu pro ostatní plavidla ponechává v platnosti, není novou právní okolností, která by umožňovala předložit nový důvod. Jelikož zákaz rybolovu pro plavidla lovící košelkovými nevody plujícími pod řeckou, francouzskou, italskou, kyperskou a maltskou vlajkou zůstává nadále v platnosti, uvedený rozsudek pouze potvrzuje právní stav, jenž byl žalobcům znám v době podání žaloby.

(viz body 55, 58–60)

7.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 62)