Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Forenede sager C-12/13 P og C-13/13 P

Gérard Buono m.fl.

mod

Europa-Kommissionen

»Appel – fælles fiskeripolitik – fangstkvoter – hasteforanstaltninger truffet af Kommissionen – Unionens ansvar uden for kontrakt – artikel 340, stk. 2, TEUF – betingelser – faktisk og reelt tab«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. oktober 2014

1.        Retslig procedure – mundtlig forhandling – genåbning – forpligtelse til at genåbne den mundtlige forhandling for at gøre det muligt for parterne at afgive indlæg om de retlige punkter, der er fremført i generaladvokatens forslag til afgørelse, og som ikke har været genstand for drøftelse mellem parterne – foreligger ikke

(Art. 252, stk. 2, TEUF; Domstolens procesreglement, art. 83)

2.        Retslig procedure – stævning – formkrav – kort fremstilling af søgsmålsgrundene – stævning, hvori der nedlægges påstand om erstatning for skade forvoldt af en EU-institution – manglende oplysninger for så vidt angår den lidte skades karakter og opgørelse – afvisning

[Statutten for Domstolen, art. 21; Rettens procesreglement, art. 44, stk. 1, litra c)]

3.        Ansvar uden for kontraktforhold – ansvar for en lovlig handling – princip, som ikke er anerkendt i EU-retten – anbringender til påvisning af en skades usædvanlige og særlige karakter – irrelevante anbringender

(Art. 340, stk. 2, TEUF)

4.        Appel – anbringender – anbringende mod en doms præmis, der ikke er nødvendig som begrundelse for domskonklusionen – irrelevant anbringende

5.        Appel – anbringender – appelsag anlagt til prøvelse af en dom vedrørende forenede sager – hver parts mulighed for at rette et anbringende mod ethvert led i Rettens ræsonnement, uanset hvilke anbringender parterne har fremsat for denne retsinstans

(Art. 256 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

6.        Retslig procedure – fremsættelse af nye anbringender under sagens behandling – betingelser – anbringender støttet på omstændigheder, som er kommet frem under sagens behandling i første instans – rækkevidde – anbringende støttet på en dom afsagt af Domstolen, som berører den anfægtede retsakts lovlighe, dog uden herved at ændre appellantens retlige situation – udelukket

(Rettens procesreglement, art. 48, stk. 2; Kommissionens forordning nr. 530/2008)

7.        Appel – anbringender – domsbegrundelse behæftet med en tilsidesættelse af EU-retten – konklusionen støttet på andre retlige grunde – ikke lagt til grund

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 26-28)

2.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 33-35 og 38)

3.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 43, 46 og 64)

4.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 47)

5.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 52)

6.        Ifølge artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement må nye anbringender ikke fremsættes under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne.

For så vidt angår et søgsmål anlagt af franske redere for og aktionærer i notfartøjer til tunfiskeri, der fører fransk flag, til prøvelse af forordning nr. 530/2008 om indførelse af hasteforanstaltninger gældende for notfartøjer, der fisker efter tun i Atlanterhavet øst for 45°V og i Middelhavet, udgør en dom afsagt af Domstolen under sagens behandling, som alene fastslår, at nævnte forordning var ugyldig, for så vidt som spanske notfartøjer fik en yderligere uges fiskeri, mens gyldigheden af det tidspunkt, hvor forbuddet fik virkning for de andre fartøjer, blev opretholdt, ikke en ny retlig omstændighed, som gør det muligt at fremsætte et nyt anbringende. Eftersom fiskeriforbuddet over for notfartøjer, der fører græsk, fransk, italiensk, cypriotisk og maltesisk flag, er forblevet gyldigt, har nævnte dom blot bekræftet en retstilstand, som appellanterne var bekendt med på det tidspunkt, hvor de anlagde sagen.

(jf. præmis 55 og 58-60)

7.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 62)