Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Liidetud kohtuasjad C‑12/13 P ja C‑13/13 P

Gérard Buono jt

versus

Euroopa Komisjon

Apellatsioonkaebus – Ühine kalanduspoliitika – Kalapüügikvoodid – Komisjoni võetud erakorralised meetmed – Liidu lepinguväline vastutus – ELTL artikli 340 teine lõik – Tingimused – Tegelik ja kindel kahju

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 14. oktoober 2014

1.        Kohtumenetlus – Suuline menetlus – Menetluse uuendamine – Kohustus uuendada suulist menetlust, et anda pooltele võimalus märkuste esitamiseks kohtujuristi ettepanekus tõstatatud õigusküsimuste kohta, mille üle pooled ei ole arutanud – Puudumine

(ELTL artikli 252 teine lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 83)

2.        Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Ülevaade fakti‑ ja õigusväidetest – Hagi, millega taotletakse liidu institutsiooni põhjustatud kahju hüvitamist – Tõendite puudumine tekitatud kahju olemuse ja hindamise kohta – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 21; Üldkohtu kodukord, artikli 44 lõike 1 punkt c)

3.        Lepinguväline vastutus – Vastutus õiguspärase akti puhul – Liidu õiguses tunnustamata põhimõte – Väited, millega soovitakse tõendada ebatavalist ja erilist kahju – Tulemusetud väited

(ELTL artikli 340 teine lõik)

4.        Apellatsioonkaebus – Väited – Kohtuotsuse sellist põhjendust puudutav väide, mis ei ole vajalik resolutsiooni põhjendamiseks – Tulemusetu väide

5.        Apellatsioonkaebus – Väited – Apellatsioonkaebus kohtuotsuse peale, mis on tehtud liidetud kohtuasjades – Iga poole võimalus esitada väide Üldkohtu kogu arutluskäigu vastu, sõltumata väidetest, mis ta esitas Üldkohtus

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

6.        Kohtumenetlus – Uute väidete esitamine menetluse käigus – Tingimused – Menetluse käigus ilmsiks tulnud asjaoludele tuginev väide – Ulatus – Väide, mille aluseks on vaidlustatud akti seaduslikkust mõjutav Euroopa Kohtu otsus, mis siiski hageja õiguslikku olukorda ei muuda – Välistamine

(Üldkohtu kodukord, artikli 48 lõige 2; komisjoni määrus nr 530/2008)

7.        Apellatsioonkaebus – Väited – Kohtuotsuse põhjendused, mis on vastuolus liidu õigusega – Muudele õiguslikele põhjendustele tuginev resolutsioon – Rahuldamata jätmine

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 26–28)

2.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 33–35 ja 38)

3.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 43, 46 ja 64)

4.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 47)

5.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 52)

6.        Üldkohtu kodukorra artikli 48 lõike 2 kohaselt ei või menetluse käigus esitada uusi väiteid, kui need ei tugine õiguslikele ja faktilistele asjaoludele, mis on tulnud ilmsiks menetluse käigus.

Mis puudutab Prantsuse lipu all sõitvate seinerite reederite ja aktsionäride hagi määruse (EÜ) nr 530/2008 vastu, millega kehtestatakse erakorralised meetmed Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres harilikku tuuni püüdvate seinerite suhtes, siis kohtumenetluse ajal kuulutatud Euroopa Kohtu otsus, mis tunnistas kõnealuse määruse kehtetuks üksnes osas, milles Hispaania lipu all sõitvatele seineritele oli kalapüügiks antud üks täiendav nädal, jättes samal ajal jõusse teistele seineritele määratud keelu kuupäeva, ei kujuta endast uue väite esitamist lubavat uut õiguslikku asjaolu. Nimelt, kuna Kreeka, Prantsuse, Itaalia, Küprose ja Malta lipu all sõitvatele seineritele kehtestatud keeld jäi kehtima, kinnitas kõnealune kohtuotsus vaid seda õiguslikku olukorda, millest apellandid olid hagide esitamise ajal teadlikud.

(vt punktid 55, 58–60)

7.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 62)