Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Yhdistetyt asiat C‑12/13 P ja C‑13/13 P

Gérard Buono ym.

vastaan

Euroopan komissio

Muutoksenhaku – Yhteinen kalastuspolitiikka – Pyyntikiintiöt – Komission toteuttamat kiireelliset toimenpiteet – Unionin sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – SEUT 340 artiklan toinen kohta – Vastuun syntymisen edellytykset – Todellinen ja varma vahinko

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.10.2014

1.        Tuomioistuinmenettely – Suullinen käsittely – Aloittaminen uudelleen – Velvollisuutta aloittaa suullinen käsittely uudelleen, jotta asianosaiset voisivat jättää huomautuksia julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa esiin tuoduista oikeudellisista kysymyksistä, joista he eivät ole lausuneet, ei ole

(SEUT 252 artiklan 2 kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 83 artikla)

2.        Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanneperusteista – Kannekirjelmä, jossa vaaditaan unionin toimielimen aiheuttamien vahinkojen korvaamista – Aiheutuneen vahingon laatua ja arviointia koskevien tietojen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen

(Unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)

3.        Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Vastuu lainmukaisesta toimesta – Periaate, jota ei tunneta unionin oikeudessa – Kanneperusteet, joiden tarkoituksena on osoittaa, että kyseessä on epätavallinen ja erityinen vahinko – Tehottomat kanneperusteet

(SEUT 340 artiklan toinen kohta)

4.        Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tuomion sellaista perustelua koskeva valitusperuste, joka ei ole tarpeen tuomiolauselman perustelemiseksi – Tehoton valitusperuste

5.        Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Valitus tuomiosta, joka koskee yhdistettyjä asioita – Asianosaisten mahdollisuus esittää unionin yleisen tuomioistuimen päättelyä koskevia perusteita niiden tälle tuomioistuimelle esittämistä kanneperusteista riippumatta

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

6.        Tuomioistuinmenettely – Uusien perusteiden esittäminen käsittelyn kuluessa – Edellytykset – Käsittelyn kuluessa esille tulleesta seikasta johtuva peruste – Ulottuvuus – Peruste, joka perustuu unionin tuomioistuimen sellaiseen tuomioon, joka vaikuttaa riidanalaisen toimen laillisuuteen, mutta joka ei kuitenkaan muuta kantajan oikeusasemaa, ei kuulu edellä mainitun käsitteen soveltamisalaan

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta; komission asetus N:o 530/2008)

7.        Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tuomion perustelut, jotka ovat unionin oikeuden vastaisia – Tuomiolauselma, josta ilmenevä lopputulos on perusteltu muiden oikeudellisten perustelujen vuoksi – Hylkääminen

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 26–28 kohta)

2.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 33–35 ja 38 kohta)

3.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 43, 46 ja 64 kohta)

4.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 47 kohta)

5.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 52 kohta)

6.        Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan mukaan asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu asian käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin.

Siltä osin kuin on kyse kanteesta, jonka Ranskan lipun alla purjehtivien kurenuotta-alusten varustajat ja osakkaat ovat nostaneet tonnikalaa Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45 ° läntistä pituutta itäpuolella sekä Välimerellä kalastavia kurenuotta-aluksia koskevista kiireellisistä toimenpiteistä annetusta asetuksesta N:o 530/2008, sellainen asian käsittelyn kuluessa annettu unionin tuomioistuimen tuomio, jossa mainittu asetus todetaan pätemättömäksi vain siltä osin kuin Espanjan lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset ovat saaneet viikon lisää kalastusaikaa, mutta muita kurenuotta-aluksia koskevan kiellon päivämäärä pysytetään voimassa, ei ole uusi oikeudellinen seikka, jonka vuoksi olisi sallittua esittää uusi peruste. Koska Kreikan, Ranskan, Italian, Kyproksen ja Maltan lipun alla purjehtivien kurenuotta-alusten osalta säädetty kalastuskielto on pysynyt voimassa, mainitulla tuomiolla on nimittäin vain vahvistettu se oikeudellinen tilanne, jonka kantajat tunsivat jo sillä hetkellä, jolloin he nostivat kanteensa.

(ks. 55 ja 58–60 kohta)

7.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 62 kohta)