Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Spojeni predmeti C‑12/13 P i C‑13/13 P

Gérard Buono i dr.

protiv

Europske komisije

„Žalba – Zajednička ribarstvena politika – Ribolovne kvote – Hitne mjere Komisije – Izvanugovorna odgovornost Unije – Članak 340. stavak 2. UFEU‑a – Pretpostavke – Stvarna i izvjesna šteta“

Sažetak – Presuda Suda (veliko vijeće) od 14. listopada 2014.

1.        Sudski postupak – Usmeni dio postupka – Ponovno otvaranje – Obveza ponovnog otvaranja usmenog postupka kako bi se strankama omogućilo da podnesu očitovanja o pravnim pitanjima koja su se pojavila u mišljenju nezavisnog odvjetnika i koja nisu bila predmet rasprave između stranaka – Nepostojanje

(čl. 252. st. 2. UFEU‑a; Poslovnik Suda, čl. 83.)

2.        Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Sažeti prikaz iznesenih razloga – Tužba radi naknade štete koje je uzrokovala institucija Unije – Nepostojanje naznaka o prirodi i procjeni pretrpljene štete – Nedopuštenost

(Statut Suda, čl. 21.; Poslovnik Općeg suda, čl. 44. st. 1. (c))

3.        Izvanugovorna odgovornost – Odgovornost zbog zakonitog akta – Načelo koje nije priznato u pravu Unije – Tužbeni razlozi kojima se želi ustanoviti neuobičajena i posebna šteta – Bespredmetni tužbeni razlozi

(čl. 340. st. 2. UFEU‑a)

4.        Žalba – Tužbeni razlozi – Tužbeni razlog usmjeren protiv točke obrazloženja presude koja nije neophodna za utemeljenost izreke – Bespredmetan razlog

5.        Žalba – Tužbeni razlozi – Žalba usmjerena protiv presude kojom se odlučuje o spojenim predmetima – Mogućnost za svaku stranku da podnese pravno sredstvo protiv svakog obrazloženja Općeg suda, neovisno o tužbenim razlozima koje je iznijela pred tim sudom

(čl. 256. UFEU‑a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.)

6.        Sudski postupak – Iznošenje novih tužbenih razloga tijekom postupka – Pretpostavke – Tužbeni razlog utemeljen na dokazima otkrivenima tijekom postupka – Opseg – Tužbeni razlog utemeljen na presudi Suda koji utječe na zakonitost pobijanog akta, bez da mijenja pravni položaj tužitelja – Isključenje

(Poslovnik Općeg suda, čl. 48. st. 2.; Uredba Komisije br. 530/2008)

7.        Žalba – Razlozi – Obrazloženje presude koje sadrži povredu prava Unije – Izreka koja je utemeljena iz drugih pravnih razloga – Odbijanje

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 26.‑28.)

2.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 33.‑35., 38.)

3.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 43., 46., 64.)

4.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 47.)

5.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 52.)

6.        U skladu s člankom 48. stavkom 2. prvim podstavkom Poslovnika Općeg suda, zabranjeno je iznošenje novih pravnih navoda tijekom postupka, osim ako se isti ne temelje na pravnim ili činjeničnim pitanjima za koja se saznalo tijekom postupka. Sukladno članku 48. stavku 2. Poslovnika Općeg suda iznošenje novih tužbenih razloga tijekom postupka je zabranjeno osim ako se temelje na pravnim i činjeničnim elementima koji su otkriveni tijekom postupka.

Kada se radi o tužbi koju su podnijeli vlasnici i suvlasnici plivarica tunolovki pod francuskom zastavom protiv Uredbe br. 530/2008, o utvrđivanju hitnih mjera primjenjivih na plivarice tunolovke koje love plavoperajnu tunu u Atlantskom oceanu istočno od meridijana 45º W i u Mediteranskome moru, presuda Suda donesena tijekom postupka koja je tu uredbu proglasila ništavom samo u dijelu u kojem plivarice tunolovke koje plove pod španjolskom zastavom uživaju dodatni tjedan ribolova, zadržavajući valjanost datuma zabrane određenoga za druge plivarice, ne čini novi pravni element koji omogućava iznošenje novog tužbenog razloga. Naime s obzirom da je zabrana ribolova izrečena za plivarice tunolovke koje plove pod grčkom, francuskom, talijanskom, ciparskom i malteškom zastavom ostala valjana, navedena presuda je samo potvrdila pravnu situaciju koju su tužitelji poznavali u trenutku kada su podnijeli tužbe.

(t. 55., 58.‑60.)

7.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 62.)