Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Sujungtos bylos C‑12/13 P ir C‑13/13 P

Gérard Buono ir kt.

prieš

Europos Komisiją

„Apeliacinis skundas – Bendra žuvininkystės politika – Žvejybos kvotos – Komisijos priimtos skubios priemonės – Sąjungos deliktinė atsakomybė – SESV 340 straipsnio antra pastraipa – Sąlygos – Reali ir apibrėžta žala“

Santrauka – 2014 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

1.        Teismo procesas – Žodinė proceso dalis – Atnaujinimas – Pareiga atnaujinti žodinę proceso dalį, kad šalys galėtų pateikti pastabas generalinio advokato išvadoje nurodytais teisės klausimais, dėl kurių jos nepateikė savo nuomonės – Nebuvimas

(SESV 252 straipsnio antra pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 83 straipsnis)

2.        Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Ieškinys dėl Sąjungos institucijos padarytos žalos atlyginimo – Informacijos apie patirtos žalos pobūdį ir dydį nenurodymas – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas)

3.        Deliktinė atsakomybė – Atsakomybė dėl teisėto akto – Sąjungos teisėje nepripažįstamas principas – Žalos neįprastumo ir ypatingumo įrodinėjimo priemonės – Netinkamos priemonės

(SESV 340 straipsnio antra pastraipa)

4.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Apeliacinio skundo pagrindas, nurodytas dėl sprendimo motyvo, kuris nebūtinas jo rezoliucinei daliai pagrįsti – Netinkamas pagrindas

5.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo sujungtose bylose – Kiekvienos šalies galimybė nurodyti pagrindą dėl bet kurio Bendrojo Teismo argumento, neatsižvelgiant į pagrindus, kuriuos ji nurodė šiam teismui

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

6.        Teismo procesas – Naujų pagrindų pateikimas vykstant procesui – Sąlygos – Pagrindas, grindžiamas aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui – Turinys – Pagrindas, grindžiamas Teisingumo Teismo sprendimu, turinčiu poveikio ginčijamo akto teisėtumui, bet nekeičiančiu ieškovo teisinės padėties – Neįtraukimas

(Bendrojo Teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalis; Komisijos reglamentas Nr. 530/2008)

7.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Sprendimo motyvai, kuriais pažeidžiama Sąjungos teisė – Rezoliucinė dalis, pagrįsta kitais teisiniais motyvais – Atmetimas

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 26–28 punktus)

2.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 33–35, 38 punktus)

3.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 43, 46, 64 punktus)

4.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 47 punktą)

5.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 52 punktą)

6.        Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalį vykstant procesui negalima pateikti naujų pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie pagrįsti teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui.

Dėl ieškinio, kurį su Prancūzijos vėliava plaukiojančių žvejybos Viduržemio jūroje gaubiamaisiais tinklais seinerių savininkai ir (arba) įmonių, kurioms tokie laivai priklauso, akcininkai pateikė dėl Reglamento (EB) Nr. 530/2008, kuriuo nustatomos nepaprastosios priemonės Atlanto vandenyne ryčiau 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje paprastuosius tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, reikia pažymėti, kad vykstant procesui Teisingumo Teismo paskelbtas sprendimas, kuriame minėtas reglamentas pripažintas negaliojančiu tik tiek, kiek papildoma savaitė žvejybos veiklai vykdyti suteikta su Ispanijos vėliava plaukiojantiems žvejybos gaubiamaisiais tinklais seineriams, tačiau patvirtintas kitiems seineriams nustatyto draudimo datos galiojimas, nėra nauja teisinė aplinkybė, leidžianti pateikti naują pagrindą. Kadangi draudimas vykdyti žvejybos veiklą liko galioti su Graikijos, Prancūzijos, Italijos, Kipro ir Maltos vėliava plaukiojantiems žvejybos gaubiamaisiais tinklais seineriams, šis sprendimas tik patvirtino teisinę situaciją, kuri ieškovams buvo žinoma tuo momentu, kai jie reiškė ieškinį.

(žr. 55, 58–60 punktus)

7.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 62 punktą)