Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Apvienotās lietas C‑12/13 P un C‑13/13 P

Gérard Buono u.c.

pret

Eiropas Komisiju

Apelācija – Kopējā zivsaimniecības politika – Zvejas kvotas – Komisijas ārkārtas pasākumi – Savienības ārpuslīgumiskā atbildība – LESD 340. panta otrā daļa – Nosacījumi – Reāls un droši zināms kaitējums

Kopsavilkums – Tiesas (virspalāta) 2014. gada 14. oktobra spriedums

1.        Tiesvedība – Mutvārdu process – Atkārtota sākšana – Pienākums atkārtoti sākt mutvārdu procesu, lai ļautu lietas dalībniekiem sniegt apsvērumus par ģenerāladvokāta secinājumos izvirzītiem tiesību jautājumiem, kurus lietas dalībnieki savā starpā nav apsprieduši – Neesamība

(LESD 252. panta otrā daļa; Tiesas Reglamenta 83. pants)

2.        Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Kopsavilkums par izvirzītajiem pamatiem – Prasības pieteikums, ar kuru lūdz atlīdzināt kaitējumu, ko radījusi Savienības iestāde – Norāžu par kaitējuma raksturu un novērtējumu neesamība – Nepieņemamība

(Tiesas statūtu 21. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

3.        Ārpuslīgumiskā atbildība – Atbildība par tiesisku aktu – Savienības tiesībās neatzīts princips – Pamati, kuru mērķis ir pierādīt neparastu un īpašu kaitējumu – Neefektīvi pamati

(LESD 340. panta otrā daļa)

4.        Apelācija – Pamati – Pamats, kas izvirzīts pret tādu sprieduma motīvu, kurš nav vajadzīgs tā rezolutīvās daļas pamatošanai – Neefektīvs pamats

5.        Apelācija – Pamati – Apelācijas sūdzība par spriedumu, kurā lemts par apvienotām lietām – Iespēja katram lietas dalībniekam izvirzīt pamatu attiecībā uz jebkuru Vispārējās tiesas argumentāciju neatkarīgi no tā šajā tiesā izvirzītajiem pamatiem

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa)

6.        Tiesvedība – Jaunu pamatu izvirzīšana tiesvedības laikā – Nosacījumi – Pamats, kas balstīts uz apstākļiem, kuri kļuvuši zināmi iztiesāšanas laikā – Piemērojamība – Pamats, kas balstīts uz Tiesas spriedumu, kurš ietekmē apstrīdētā tiesību akta likumību, tomēr nemaina prasītāja situāciju – Izslēgšana

(Vispārējās tiesas Reglamenta 48. panta 2. punkts; Komisijas Regula Nr. 530/2008)

7.        Apelācija – Pamati – Sprieduma motīvu daļa, kurā pieļauts Savienības tiesību pārkāpums – Citu juridisku apsvērumu dēļ pamatota rezolutīvā daļa – Noraidīšana

1.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 26.–28. punktu)

2.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 33.–35. un 38. punktu)

3.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 43., 46. un 64. punktu)

4.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 47. punktu)

5.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 52. punktu)

6.        Saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 48. panta 2. punktu tiesvedības laikā nav atļauts izvirzīt jaunus pamatus, izņemot gadījumus, kad tie ir saistīti ar tādiem tiesiskiem vai faktiskiem apstākļiem, kas ir kļuvuši zināmi iztiesāšanas laikā.

Runājot par seineru, kuri peld ar Francijas karogu, īpašnieku un akcionāru iesniegtu apelācijas sūdzību attiecībā uz Regulu Nr. 530/2008, ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz seineriem, kas zvejo zilās tunzivis Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° R garuma un Vidusjūrā tāda Tiesas sprieduma pasludināšana lietas iztiesāšanas laikā, ar kuru minētā regula ir tikusi atzīta par spēkā neesošu tikai tiktāl, ciktāl seineriem, kuri peld ar Spānijas karogu, ir bijusi piešķirta iespēja zvejot vienu papildu nedēļu, paturot spēkā attiecībā uz pārējiem seineriem noteikto aizlieguma datumu, nav jauns tiesisks apstāklis, kas pieļauj jauna pamata izvirzīšanu. tiesvedības laikā. Proti, tā kā attiecībā uz seineriem, kuri peld ar Grieķijas, Francijas, Itālijas, Kipras un Maltas karogu, noteiktais zvejas aizliegums ir palicis spēkā, ar minēto spriedumu ir vienīgi tikusi apstiprināta tiesiska situācija, kura prasītājiem, bija zināma brīdī, kad tie cēla savu prasību.

(sal. ar 55. un 58.–60. punktu)

7.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 62. punktu)