Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Spojené veci C‑12/13 P a C‑13/13 P

Gérard Buono a i.

proti

Európskej komisii

„Odvolanie – Spoločná rybárska politika – Kvóty na rybolov – Mimoriadne opatrenia Komisie – Mimozmluvná zodpovednosť Únie – Článok 340 druhý odsek ZFEÚ – Podmienky – Skutočná a určitá škoda“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. októbra 2014

1.        Súdne konanie – Ústna časť konania – Opätovné otvorenie konania – Povinnosť opätovne otvoriť ústnu časť konania, aby sa účastníci konania mohli vyjadriť k právnym skutočnostiam uvedeným v návrhoch generálneho advokáta, ktoré neboli predmetom výmeny vyjadrení medzi účastníkmi konania – Neexistencia

(Článok 252 druhý odsek ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 83)

2.        Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Žaloba o náhradu škody spôsobenej inštitúciou Únie – Absencia údajov týkajúcich sa povahy a vyčíslenia utrpenej ujmy – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)]

3.        Mimozmluvná zodpovednosť – Zodpovednosť za dovolené konanie – Zásada neuznaná právom Únie – Dôvody na preukázanie neobvyklej a osobitnej škody – Neúčinné dôvody

(Článok 340 druhý odsek ZFEÚ)

4.        Odvolanie – Dôvody – Dôvod proti odôvodneniu rozsudku, na ktorom nie je založený výrok – Neúčinný dôvod

5.        Odvolanie – Dôvody – Odvolanie proti rozsudku v spojených konaniach – Možnosť každého účastníka konania namietať proti odôvodneniu Všeobecného súdu nezávisle od dôvodov, ktoré pred Všeobecným súdom uvádzal

(Článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek)

6.        Súdne konanie – Predloženie nových dôvodov počas súdneho konania – Podmienky – Dôvod založený na okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania – Rozsah – Dôvod založený na rozsudku Súdneho dvora ovplyvňujúcom zákonnosť napadnutého aktu, ale bez zmeny právnej situácie žalobcu – Vylúčenie

(Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 48 ods. 2; nariadenie Komisie č. 530/2008)

7.        Odvolanie – Dôvody – Odôvodnenia rozsudku obsahujúce porušenia práva Únie – Výrok založený na iných právnych dôvodoch – Zamietnutie

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 26 – 28)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 33 – 35, 38)

3.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 43, 46, 64)

4.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 47)

5.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 52)

6.        Podľa článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je uvádzanie nových dôvodov prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania.

Pokiaľ ide o žalobu podanú majiteľmi a akcionármi plavidiel s kruhovými záťahovými sieťami plaviacich sa pod francúzskou vlajkou, proti nariadeniu č. 530/2008, ktorým sa ustanovujú núdzové opatrenia, pokiaľ ide o lov tuniaka modroplutvého plavidlami s kruhovými záťahovými sieťami v Atlantickom oceáne na východ od 45 ° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori, rozsudok Súdneho dvora vyhlásený v priebehu konania, ktorý vyhlásil uvedené nariadenie za neplatné iba v rozsahu, v akom plavidlá s kruhovými záťahovými sieťami plaviace sa pod španielskou vlajkou využívali dodatočný týždeň rybolovu, pričom zachoval platnosť dátumu zákazu stanoveného pre ostatné plavidlá s kruhovými záťahovými sieťami, nepredstavuje novú právnu okolnosť umožňujúcu uvádzanie nového dôvodu. Keďže zákaz rybolovu stanovený pre plavidlá s kruhovými záťahovými sieťami, ktoré sa plavia pod gréckou, francúzskou, talianskou, cyperskou, ako aj maltskou vlajkou, zostal platný, uvedený rozsudok iba potvrdzoval právny stav, ktorý odvolatelia poznali v čase, keď podali svoje žaloby.

(pozri body 55, 58 – 60)

7.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 62)