Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Förenade målen C‑12/13 P och C‑13/13 P

Gérard Buono m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

”Överklagande – Gemensamma fiskeripolitiken – Fiskekvoter – Kommissionens nödåtgärder – Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar – Artikel 340 andra stycket FEUF – Villkor – Faktisk och säker skada”

Sammanfattning – Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 oktober 2014

1.        Domstolsförfarande – Muntligt förfarande – Återupptagande – Skyldighet att återuppta det muntliga förfarandet för att parterna ska kunna yttra sig i de rättsfrågor som tagits upp i generaladvokatens förslag till avgörande och som inte diskuterats mellan parterna – Föreligger inte

(Artikel 252 andra stycket FEUF; domstolens rättegångsregler, artikel 83)

2.        Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Talan om ersättning för skada som orsakats av en unionsinstitution – Inga uppgifter om skadans art eller utvärderingen av skadan – Avvisning

(Domstolens stadga, artikel 21; tribunalens rättegångsregler, artikel 44.1 c)

3.        Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Ansvar för en lagenlig handling – Inte en erkänd unionsrättslig princip – Grunder som syftar till att styrka en skada som är onormal och av särskild beskaffenhet – Verkningslösa grunder

(Artikel 340 andra stycket FEUF)

4.        Överklagande – Grunder – Grund riktad mot ett skäl i domen som inte är nödvändigt för domslutet – Verkningslös grund

5.        Överklagande – Grunder – Överklagande riktat mot en dom i förenade mål – Möjlighet för varje part att rikta en grund mot varje del av tribunalens resonemang, oavsett vilka grunder som den parten anfört inför tribunalen

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

6.        Domstolsförfarande – Åberopande av nya grunder under rättegången – Villkor – Grund baserad på omständigheter som framkommit först under förfarandet – Räckvidd – Grund baserad på en dom från domstolen angående den angripna rättsaktens lagenlighet, dock utan att sökandens rättsliga situation påverkas – Omfattas inte

(Tribunalens rättegångsregler, artikel 48.2 c; kommissionens förordning nr 530/2008)

7.        Överklagande – Grunder – Domskälen i en dom som strider mot unionsrätten – Domslutet grundat på andra rättsliga skäl – Ogillande

1.        Se domen.

(se punkterna 26–28)

2.        Se domen.

(se punkterna 33–35 och 38)

3.        Se domen.

(se punkterna 43, 46 och 64)

4.        Se domen.

(se punkt 47)

5.        Se domen.

(se punkt 52)

6.        Enligt artikel 48.2 i tribunalens rättegångsregler får nya grunder inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet.

Vad gäller en talan som väckts av ägare eller delägare till snörpvadsfartyg som seglar under fransk flagg mot förordning nr 530/2008 om fastställande av nödåtgärder med hänsyn till snörpvadsfartyg som fiskar efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45° V och i Medelhavet är det inte en ny rättslig omständighet som medger att en ny grund anfört att domstolen under förfarandet meddelar en dom som enbart innebar en ogiltigförklaring av den förordningen i den mån snörpvadsfartyg som seglar under spansk flagg medges en extra veckas fiske, medan dagen för förbudet för övriga snörpvadsfartyg upprätthålls. Eftersom fiskeförbudet för snörpvadsfartyg som seglar under grekisk, fransk, italiensk, cypriotisk eller maltesisk flagg fortfarande gäller, bekräftar den domen endast ett rättsläge som sökandena kände till när de väckte talan.

(se punkterna 55 och 58–60)

7.        Se domen.

(se punkt 62)