Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Дело C‑268/13

Elena Petru

срещу

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu
и

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Sibiu)

„Преюдициално запитване — Социално осигуряване — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 22, параграф 2, втора алинея — Здравно осигуряване — Болнично лечение, предоставено в друга държава членка — Отказ да се издаде предварително разрешение — Липса на лекарства и медицински материали от първа необходимост“

Резюме — Решение на Съда (трети състав) от 9 октомври 2014 г.

1.        Преюдициални въпроси — Допустимост — Условия — Въпроси, имащи връзка с действителността или с предмета на спора — Запитване, което предоставя на Съда достатъчно уточнения относно фактическия и нормативния контекст

(член 267 ДФЕС)

2.        Социално осигуряване на работниците мигранти — Здравно осигуряване — Обезщетения в натура, предоставяни в друга държава членка — Задължение за компетентния орган да издаде предварителното разрешение — Условия — Лечение, което не може своевременно да бъде получено в държавата членка по местопребиваване поради липсата на лекарства и медицински материали от първа необходимост — Невъзможност за лечение, която трябва да се преценява общо за всички болнични заведения в тази държава членка и предвид промеждутъка от време, през който лечението може да бъде получено

(член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1408/71 на Съвета)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 23 и 25—27)

2.        Член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1408/71 в изменената му и актуализирана редакция съгласно Регламент № 118/97, изменен с Регламент № 592/2008, трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се откаже разрешението, изисквано по параграф 1, буква в), подточка i) от същия член, когато поради липсата на лекарства и медицински материали от първа необходимост, в държавата членка по местопребиваване на осигуреното лице не може своевременно да бъде получено съответното болнично лечение. Невъзможността за лечение трябва да се преценява общо за всички болнични заведения в тази държава членка, които могат да предоставят въпросното лечение, и предвид промеждутъка от време, през който същото може да бъде получено своевременно.

(вж. точка 36 и диспозитива)