Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Věc C‑268/13

Elena Petru

v.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

a

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Sibiu)

„Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení – Nařízení (EHS) č. 1408/71 – Článek 22 odst. 2 druhý pododstavec – Zdravotní pojištění – Nemocniční péče poskytnutá v jiném členském státě – Odmítnutí předchozího povolení – Nedostatek léků a základního zdravotnického materiálu“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. října 2014

1.        Předběžné otázky – Přípustnost – Podmínky – Otázky, které mají vztah k realitě nebo předmětu sporu – Žádost poskytující Soudnímu dvoru dostatečně přesné údaje ohledně skutkového a právního rámce

(Článek 267 SFEU)

2.        Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Zdravotní pojištění – Věcné dávky poskytované v jiném členském státě – Povinnost příslušného orgánu vydat předchozí povolení – Podmínky – Péče, kterou nelze poskytnout v přiměřené době v členském státě bydliště z důvodu nedostatku léků a základního zdravotnického materiálu – Nemožnost, která musí být posouzena na úrovni všech nemocničních zařízení tohoto členského státu a s ohledem na časový úsek, během něhož lze péči získat

(Nařízení Rady č. 1408/71, čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec)

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 23, 25–27)

2.        Článek 22 odst. 2 druhý pododstavec nařízení č. 1408/71, pozměněného a aktualizovaného nařízením č. 118/97, ve znění nařízení č. 592/2008, musí být vykládán v tom smyslu, že povolení vyžadované na základě odst. 1 písm. c) bodu i) téhož článku nemůže být odmítnuto, pokud nelze příslušnou nemocniční péči poskytnout v přiměřené době v členském státě bydliště účastníka sociálního pojištění z důvodu nedostatku léků a základního zdravotnického materiálu. Tato nemožnost musí být posouzena na úrovni všech nemocničních zařízení tohoto členského státu, která jsou způsobilá uvedenou péči poskytnout, a s ohledem na časový úsek, během něhož lze uvedenou péči získat v přiměřené době.

(viz bod 36 a výrok)