Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Kohtuasi C‑268/13

Elena Petru

versus

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

ja

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Sibiu)

Eelotsusetaotlus – Sotsiaalkindlustus – Määrus (EMÜ) nr 1408/71 – Artikli 22 lõike 2 teine lõik – Ravikindlustus – Teises liikmesriigis saadud haiglaravi – Eelnevast loast keeldumine – Esmaste ravimite ja meditsiinivarustuse puudumine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 9. oktoober 2014

1.        Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Tingimused – Kohtuasja asjaolude või esemega seotud küsimused – Taotlus, milles antakse Euroopa Kohtule faktilise ja õigusliku raamistiku kohta piisavaid täpsustusi

(ELTL artikkel 267)

2.        Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus – Teises liikmesriigis saadud mitterahalised hüvitised – Pädeva asutuse kohustus väljastada luba – Tingimused – Ravi, mida ei ole võimalik elukohajärgses liikmesriigis õigeaegselt saada esmaste ravimite ja meditsiinivahendite puudumise tõttu – Võimatus, mida tuleb hinnata lähtuvalt selle liikmesriigi kõigi raviasutuste tasemest, mis suudavad kõnealust ravi pakkuda, ja võttes arvesse seda aja kulgu, mille jooksul ravi on võimalik õigeaegselt saada

(Nõukogu määrus nr 1408/71, artikli 22 lõike 2 teine lõik)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 23 ja 25–27)

2.        Määruse nr 1408/71 (määrusega nr 118/97 muudetud ja ajakohastatud redaktsioonis, muudetud määrusega nr 592/2008) artikli 22 lõike 2 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et sama artikli lõike 1 punkti c alapunkti i alusel nõutud loa andmisest ei saa keelduda, kui kõnealust haiglaravi ei ole võimalik kindlustatu elukohajärgses liikmesriigis õigeaegselt saada esmaste ravimite ja meditsiinivahendite puudumise tõttu. Seda võimatust tuleb hinnata lähtuvalt selle liikmesriigi kõigi raviasutuste tasemest, mis suudavad kõnealust ravi pakkuda, ja võttes arvesse seda aja kulgu, mille jooksul seda ravi on võimalik õigeaegselt saada.

(vt punkt 36 ja resolutsioon)