Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Asia C‑268/13

Elena Petru

vastaan

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

ja

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Tribunalul Sibiun esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 22 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Sairausvakuutus – Toisessa jäsenvaltiossa annettu sairaalahoito – Ennakkoluvan epääminen – Lääkkeiden ja perushoitotarvikkeiden puuttuminen

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.10.2014

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Tutkittavaksi ottaminen – Edellytykset – Kysymysten liittyminen käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen – Pyyntö, jossa unionin tuomioistuimelle esitetään riittävän täsmälliset tiedot asiaa koskevista tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista

(SEUT 267 artikla)

2.        Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Sairausvakuutus – Toisessa jäsenvaltiossa annetut luontoisetuudet – Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuus myöntää ennakkolupa – Edellytykset – Hoidot, joita ei lääkkeiden ja perushoitotarvikkeiden puutteen takia voida antaa ajoissa asuinjäsenvaltiossa – Mahdottomuutta on arvioitava kaikkien kyseisen jäsenvaltion sairaaloiden, jotka pystyvät antamaan kyseistä hoitoa, kannalta ja sen ajanjakson kannalta, jonka kuluessa hoitoa voidaan saada

(Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 22 artiklan 2 kohdan toinen alakohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 23 ja 25–27 kohta)

2.        Asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 592/2008, 22 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, ettei saman artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti vaadittua lupaa voida evätä silloin, kun kyseessä olevaa sairaalahoitoa ei lääkkeiden ja perushoitotarvikkeiden puutteen takia voida antaa ajoissa sosiaalivakuutetun asuinjäsenvaltiossa. Tätä mahdottomuutta on arvioitava kaikkien asuinjäsenvaltion sairaaloiden, jotka pystyvät antamaan kyseistä hoitoa, kannalta ja sen ajanjakson kannalta, jonka kuluessa hoitoa voidaan saada ajoissa.

(ks. 36 kohta ja tuomiolauselma)