Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Lieta C‑268/13

Elena Petru

pret

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

un

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Tribunalul Sibiu lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālais nodrošinājums – Regula (EEK) Nr. 1408/71 – 22. panta 2. punkta otrā daļa – Veselības apdrošināšana – Citā dalībvalstī sniegta stacionārā aprūpe – Iepriekšējas atļaujas atteikums – Zāļu un pirmās nepieciešamības medicīnisko preču trūkums

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums

1.        Prejudiciāli jautājumi – Pieņemamība – Nosacījumi – Jautājumi, kuriem ir saistība ar pamatlietas faktiskajiem apstākļiem vai priekšmetu – Lūgums, kurā Tiesai ir sniegti pietiekami precizējumi par faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu

(LESD 267. pants)

2.        Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums – Veselības apdrošināšana – Pabalsti natūrā, kas piešķirti citā dalībvalstī – Kompetentās iestādes pienākums sniegt iepriekšēju atļauju – Nosacījumi – Ārstēšana, kas savlaicīgi nevar tikt sniegta dzīvesvietas dalībvalstī zāļu un pirmās nepieciešamības medicīnisko preču trūkuma dēļ – Neiespējamībā, kas ir jānovērtē, ņemot vērā visas šīs dalībvalsts ārstniecības iestādes un laika periodu, kas nepieciešams šīs ārstēšanas saņemšanai

(Padomes Regulas Nr. 1408/71 22. panta 2. punkta otrā daļa)

1.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 23. un 25.–27. punktu)

2.        Regulas Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, redakcijā, kas grozīta un atjaunināta Regulu Nr. 118/97, kas grozīta ar Regulu Nr. 592/2008, 22. panta 2. punkta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka atļauja, kas ir paredzēta šī paša panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā, nevar tikt atteikta, ja zāļu un pirmās nepieciešamības medicīnas preču dēļ attiecīgā stacionārā ārstēšana nevar tikt savlaicīgi sniegta sociāli apdrošinātās personas dzīvesvietas dalībvalstī. Šī neiespējamība ir jāizvērtē, ņemot vērā visu dzīvesvietas dalībvalsts ārstniecības iestāžu, kas var sniegt attiecīgo ārstēšanu, līmeni un ņemot vērā laika periodu, kurā šī ārstēšana var tikt savlaicīgi saņemta.

(sal. ar 36. punktu un rezolutīvo daļu)