Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Zaak C‑268/13

Elena Petru

tegen

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

en

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(verzoek van het Tribunal Sibiu om een prejudiciële beslissing)

„Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 22, lid 2, tweede alinea – Ziektekostenverzekering – Ziekenhuiszorg verstrekt in een andere lidstaat – Weigering van voorafgaande toestemming – Gebrek aan geneesmiddelen en aan de meest fundamentele medische benodigdheden”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 oktober 2014

1.        Prejudiciële vragen – Ontvankelijkheid – Voorwaarden – Vragen die verband houden met een reëel geschil of met het voorwerp van het geding – Verzoek waarin aan het Hof voldoende preciseringen van het feitelijke en juridische kader worden verstrekt

(Art. 267 VWEU)

2.        Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Ziektekostenverzekering – Verstrekkingen verleend in een andere lidstaat – Verplichting van het bevoegde orgaan om de voorafgaande toestemming te verlenen – Voorwaarden – Zorg die in de lidstaat waar de sociaal verzekerde woont, niet tijdig kan worden verstrekt wegens het ontbreken van de nodige geneesmiddelen en van de meest fundamentele medische benodigdheden – Onmogelijkheid die dient te beoordeeld op het niveau van alle ziekenhuizen in die lidstaat, rekening houdend met de tijd waarbinnen die zorg kan worden verkregen

(Verordening nr. 1408/71 van de Raad, art. 22, lid 2, tweede alinea)

1.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 23, 25‑27)

2.        Artikel 22, lid 2, tweede alinea, van verordening nr. 1408/71, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening nr. 118/97, zoals gewijzigd bij verordening nr. 592/2008, moet aldus worden uitgelegd dat de op grond van lid 1, sub c‑i, van dat artikel vereiste toestemming niet mag worden geweigerd wanneer de betrokken ziekenhuiszorg niet tijdig kan worden verstrekt in de lidstaat waar de sociaal verzekerde woont omdat de nodige geneesmiddelen en de meest fundamentele medische benodigdheden ontbreken. Die onmogelijkheid moet worden beoordeeld op het niveau van alle ziekenhuizen in die lidstaat die de betrokken zorg kunnen verstrekken, rekening houdend met de tijd waarbinnen die zorg tijdig kan worden verkregen.

(cf. punt 36 en dictum)