Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Vec C‑268/13

Elena Petru

proti

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

a

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 22 ods. 2 druhý pododsek – Zdravotné poistenie – Nemocničná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte – Odmietnutie predchádzajúceho povolenia – Nedostatok liekov a základného zdravotníckeho materiálu“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. októbra 2014

1.        Prejudiciálne otázky – Prípustnosť – Podmienky – Otázky, ktoré majú súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu – Návrh, ktorý Súdnemu dvoru poskytuje dostatočné spresnenia k skutkovému a právnemu kontextu

(Článok 267 ZFEÚ)

2.        Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Zdravotné poistenie – Vecné dávky poskytované v inom členskom štáte – Povinnosti príslušnej inštitúcie udeliť predchádzajúce povolenie – Podmienky – Lekárske ošetrenie, ktoré nemožno poskytnúť v primeranom čase v členskom štáte bydliska z dôvodu nedostatku liekov a základného zdravotníckeho materiálu – Nemožnosť, ktorú treba posúdiť na úrovni všetkých nemocničných zariadení tohto členského štátu a s ohľadom na časový úsek, ktorý je potrebný na poskytnutie tejto starostlivosti

(Nariadenie Rady č. 1408/71, článok 22 ods. 2 druhý pododsek)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 23, 25 – 27)

2.        Článok 22 ods. 2 druhý pododsek nariadenia č. 1408/71 v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97, zmeneným a doplneným nariadením č. 592/2008, sa má vykladať v tom zmysle, že povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) bodu i) toho istého článku nemožno odmietnuť, pokiaľ predmetnú lekársku starostlivosť nemožno poskytnúť v primeranom čase v členskom štáte bydliska zdravotne poistenej osoby z dôvodu nedostatku liekov a základného zdravotníckeho materiálu. Túto nemožnosť treba posúdiť na úrovni všetkých nemocničných zariadení tohto členského štátu, ktoré sú spôsobilé poskytnúť uvedenú starostlivosť a s ohľadom na časový úsek, ktorý je potrebný na poskytnutie tejto starostlivosti v primeranom čase.

(pozri bod 36 a výrok)