Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Mål C‑268/13

Elena Petru

mot

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

och

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Sibiu)

”Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet – Förordning (EEG) nr 1408/71 – Artikel 22.2 andra stycket – Sjukförsäkring – Sjukhusvård i en annan medlemsstat – Avslag på ansökan om förhandstillstånd – Brist på läkemedel och grundläggande sjukvårdsmaterial”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 oktober 2014

1.        Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till sakprövning – Villkor – Frågor som har ett samband med de verkliga omständigheterna eller saken i målet – Begäran ger domstolen tillräckligt med uppgifter om den faktiska och rättsliga bakgrunden

(Artikel 267 FEUF)

2.        Social trygghet för migrerande arbetstagare – Sjukförsäkring – Vårdförmåner som utgetts av en annan medlemsstat – Skyldighet för den behöriga myndigheten att meddela ett förhandstillstånd – Villkor – Vård kan inte ges i tid i bosättningsmedlemsstaten på grund av brist på läkemedel och grundläggande sjukvårdsmaterial – Omöjlighet ska bedömas med hänsyn till samtliga sjukhus i medlemsstaten och med hänsyn till den tidsrymd inom vilken vården kan erhållas (Rådets förordning nr 1408/71, artikel 22.2 andra stycket)

1.        Se beslutet.

(se punkterna 23 och 25–27)

2.        Artikel 22.2 andra stycket i förordning nr 1408/71, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt förordning nr 118/97, i dess ändrade lydelse enligt förordning nr 592/2008, ska tolkas så, att det tillstånd som krävs enligt punkt 1 c i i samma artikel måste ges när det är på grund av brist på läkemedel och grundläggande sjukvårdsmaterial som aktuell sjukhusvård inte kan ges i tid i den sjukförsäkrade personens bosättningsmedlemsstat. Denna omöjlighet ska bedömas med hänsyn till samtliga sjukhus i medlemsstaten som är lämpade att tillhandahålla vården i fråga och med hänsyn till den tidsrymd inom vilken vården kan erhållas i tid.

(se punkt 36 samt domslutet)