Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2015 r. – ZZ / ESDZ

(Sprawa F-94/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej sprzeciw skarżącego wobec wyników wyborów do komitetu pracowniczego ESDZ.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zatwierdzającej wybory do komitetu pracowniczego ESDZ, których wyniki zostały opublikowane w dniu 17 marca 2015 r.;obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

____________