Language of document :

Жалба, подадена на 3 юли 2015 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-98/15)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Tymen, адвокати)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяната на решението от 18 юли 2014 г., което потвърждава функциите на жалбоподателя като началник на отдел, в частта му, в която не се предвижда признаване с обратна сила на статута на началник на отдел и отпускане с обратна сила на увеличението към основното възнаграждение, съответстващо на неговата длъжност (надбавка за заемане на управленска длъжност), и искане за обезщетение на твърдените претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени член 2 от решението от 18 юли 2014 г., в частта му, с която се предвижда, че увеличението на основното възнаграждение, съответстващо на назначението на жалбоподателя като началник на отдел, се присъжда едва след период от девет месеца;да се отмени решението от 20 март 2015 г., получено на 24 март 2015 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 29 август 2014 г.;да се поправят имуществените и финансовите вреди на жалбоподателя;при всички случаи да се осъди Европейския парламент да заплати всички съдебни разноски.

____________