Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2015 r. – ZZ / Parlament

(Sprawa F-98/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 lipca 2014 r. zatwierdzającej stronę skarżącą na stanowisku kierownika wydziału w zakresie, w jakim decyzja ta nie przewiduje uznania z mocą wsteczną statusu kierownika wydziału i udzielenia z mocą wsteczną podwyżki wynagrodzenia podstawowego związanej z jej stanowiskiem (dodatku dla kadry zarządzającej) oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za podnoszone przez stronę skarżącą, odpowiednio, szkodę i krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności art. 2 decyzji z dnia 18 lipca 2014 r. w zakresie, w jakim przewidziane jest, że podwyżka wynagrodzenia podstawowego związana z powołaniem strony skarżącej na stanowisko kierownika wydziału nastąpi dopiero po upływie dziewięciu miesięcy;stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 marca 2015 r. oddalającej zażalenie strony skarżącej wniesione w dniu 29 sierpnia 2014 r.;naprawienie poniesionych przez stronę skarżącą szkód materialnych i finansowych;w każdym razie, obciążenie Parlamentu Europejskiego wszystkimi kosztami postępowania.

____________