Language of document :

Žaloba podaná 1. júla 2015 – ZZ/Komisia

(vec F-95/15)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie konečného rozhodnutia o prevedení žalobcových nárokov na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňuje nové všeobecné vykonávacie ustanovenia článku 11 § 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011

Návrhy žalobcu

Určiť, že článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 § 2 prílohy VIII služobného poriadku je nezákonný,zrušiť rozhodnutie zo 6. novembra 2014, ktorým sa potvrdzuje prevedenie nároku na dôchodok, ktorý žalobca nadobudol pred prijatím do služobného pomeru, na základe všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 § 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________