Language of document :

Talan väckt den 1 juli 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-95/15)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det slutliga beslutet om överföring av sökandenas pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 6 november 2014, som fattats med tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011, varigenom överföringen av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan denne tillträdde sin tjänst vid unionen fastställdes, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________