Language of document :

Жалба, подадена на 2 юни 2015 г. — Гърция/Комисия

(Дело T-314/15)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател : Гърция (представители: K. Boskovits и L. Kotroni)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на Комисията от 23 март 2015 г. SA.28876 (2012/C) (ex CP202/2009) относно държавните помощи, които Гърция е предоставила за контейнерния терминал в пристанището на Пирея и на Cosco Pacific Limited,

да осъди Комисията да понесе разноските във връзка с производството.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят сочи пет твърдения в подкрепа на искането си.

Първото твърдение е относно нарушение на правото на защита на Република Гърция.

В негова подкрепа Република Гърция сочи изменение на правните и фактически основания за производството, настъпила между решението за откриването му и решението, с което се установява предоставяне на помощите.

Второто твърдение е относно неправилно тълкуване и прилагане на член 107, параграф 1 ДФЕС, що се отнася до понятието за държавна помощ.

В негова подкрепа Република Гърция сочи отсъствието на икономическо предимство и на селективен характер на въпросните мерки, и по-специално обстоятелството, че ответникът не е посочил правилно референтната система за съответните мерки, не е съобразил съществената разлика в правното и фактическо положение на предприятията от сектора на строителството на публични инфраструктури с оглед на особените характеристики на договорите за концесия с такъв предмет и е нарушил водещите основни принципи на общата данъчна система, които очевидно са в основата на въпросните мерки.Третото твърдение е относно грешки, недостатъци и противоречия в мотивите във връзка с въпросните държавни помощи.В негова подкрепа Република Гърция сочи грешки, недостатъци и противоречия в мотивите относно: a) предоставянето на държавни помощи чрез ресурси на държавата; б) наличието на селективни предимства; в) съпоставката с подобни данъчни разпоредби относно договори за концесия в сектора на строителството на публични инфраструктури, одобрени от Комисията; и г) нарушението на конкуренцията и засягането на търговията между държавите членки.Четвъртото твърдение е относно неправилно тълкуване и прилагане на член 107, параграф 3 ДФЕС, що се отнася до съвместимостта на помощите с вътрешния пазар.В негова подкрепа Република Гърция сочи неправилна преценка от страна на ответника отн

осно наличието на съвместими регионални помощи и на необходими и пропорционални помощи, насърчаващи постигането на

цел от общ интерес.Петото твърдение е относно неправилно количествено определяне на помощите и нарушение на общите принципи на правото на Съюза в областта на събирането.В негова подкрепа Република Гърция сочи неправилната методология на жалбоподателя за изчисляване на помощите и нарушение на принципа на равно третиране.

____________