Language of document :

Žaloba podaná dne 2. června 2015 – Řecká republika v. Komise

(Věc T-314/15)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: K. Boskovits a L. Kotroni, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2015 o státních podporách SA.28876 (2012/C) (dříve CP202/2009), které Řecko poskytlo společnostem Stathmos Emporevmatokivotion Peiraia & Cosco Pacific Limited.

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

První žalobní důvod vycházející z porušení práva na obhajobu Řecké republiky.

Na podporu tohoto žalobního důvodu se Řecká republika dovolává změny právního základu řízení, pokud jde o rozhodnutí o zahájení řízení a o rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného výkladu a použití čl. 107 odst. 1 SFEU ve vztahu k pojmu „státní podpora“.

Na podporu tohoto žalobního důvodu se Řecká republika dovolává neexistence hospodářské výhody a skutečnosti, že sporná opatření nejsou selektivní a zvláště, že žalovaná nestanovila správně referenční systém pro sporná opatření, nezohlednila podstatný právní a faktický rozdíl mezi situací podniků, které působí v oblasti výstavby veřejné infrastruktury, ve světle zvláštních charakteristik koncesí a přehlédla základní zásady obecného daňového systému, kterému slouží sporná opatření.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného, nedostatečného a rozporuplného odůvodnění skutečnosti, že se jedná o státní podpory. Na podporu tohoto žalobního důvodu se Řecká republika dovolává nesprávného, nedostatečného a rozporuplného odůvodnění, pokud jde o: a) poskytnutí státní podpory prostřednictvím státních prostředků, b) existenci selektivní výhody, c) srovnání s podobnými daňovými ustanoveními týkajícími se smluv o koncesích na stavební práce na infrastrukturách, které Komise schválila a d) narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy.Čtvrtý žalobní důvod vycházející z nesprávného výkladu a použití čl. 107 odst. 3 SFEU ve vztahu ke slučitelnosti opatření s vnitřním trhem. Na podporu tohoto žalobního důvodu Řecká republika uplatňuje nesprávné posouzení žalobkyně, jak pokud jde o existenci slučitelných regionálních podpor, tak pokud jde o skutečnost, že podpory

byly nezbytné a přiměřené a měly podněcující účinek při dosahování cíle společného zájmu. Pátý žalobní důvod vycházející z nesprávné kvalifikace podpor a porušení obecné zásady unijního práva ve fázi nabývání.Na podporu tohoto žalobního důvodu Řecká republika uplatňuje nesprávnou metodologii, kterou navrhuje žalovaná, pro kvantifikaci podpor a porušení zásady rovného zacházení.

____________