Language of document :

Sag anlagt den 2. juni 2015 – Grækenland mod Kommissionen

(Sag T-314/15)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Grækenland (ved K. Boskovits og L. Kotroni)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 23. marts 2015, SA.28876 (2012/C) (ex CP202/2009) vedrørende den statsstøtte, som Grækenland indrømmede selskaberne Stathmos Emporevmatokivotion Peiraia & Cosco Pacific Limited, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fem anbringender.

Første anbringende vedrører en tilsidesættelse af Den Hellenske Republiks ret til forsvar.

Til støtte for dette anbringende har Den Hellenske Republik påberåbt sig en ændring af det faktiske og retlige grundlag for proceduren mellem beslutningen om at indlede proceduren og beslutningen om tildeling af støtten.

Andet anbringende vedrører en fejlagtig fortolkning og anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF for så vidt angår begrebet statsstøtte.

Til støtte for dette anbringende har Den Hellenske Republik gjort gældende, at der ikke foreligger en økonomisk fordel eller selektiv karakter af de omhandlede foranstaltninger og særligt, at sagsøgte ikke korrekt har angivet referencesystemet for disse foranstaltninger, har undladt at foretage en vurdering de helt forskellige retlige og faktiske situationer for de virksomheder, der er aktive inden for offentlige infrastrukturprojekter på baggrund af de særlige karakteristika ved koncessionsaftaler med et sådant formål, og har tilsidesat de grundlæggende principper og retningsgivende principper for det generelle skattesystem, som de omhandlede foranstaltninger åbenbart danner grundlag for.

Tredje anbringende vedrører en fejlagtig, mangelfuld og selvmodsigende begrundelse for så vidt angår den omhandlede statsstøtte.

Til støtte for dette anbringende har Den Hellenske Republik gjort gældende, at der foreligger en fejlagtig, mangelfuld og selvmodsigende begrundelse for så vidt angår: a) tildelingen af statsstøtte ved hjælp af statsmidler, b) det forhold, at der forelå selektive fordele, c) sammenligningen med lignende bestemmelser af skattemæssig karakter vedrørende koncessionskontrakter, der var blevet godkendt af Kommissionen, og d) fordrejning af konkurrencen og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

Fjerde anbringende vedrører en fejlagtig fortolkning og anvendelse af artikel 107, stk. 3, TEUF for så vidt angår støttens forenelighed med det indre marked.

Til støtte for dette anbringende har Den Hellenske Republik gjort gældende, at sagsøgte har foretaget en fejlagtig bedømmelse, med hensyn til om der forelå lovlig regional støtte, og med hensyn til om den var nødvendig og forholdsmæssig og havde en fremmende virkning for opnåelsen af et formål af almen interesse.

Femte anbringende vedrører en fejlagtig opgørelse af støtten og en tilsidesættelse af EU-rettens almindelige grundsætninger på området for tilbagesøgning.

Til støtte for dette anbringende har Den Hellenske Republik gjort gældende, at den af sagsøgte foreslåede metode til opgørelse af støtten er fejlagtig, og at der foreligger tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.

____________