Language of document :

2015. június 2-án benyújtott kereset – Görögország kontra Bizottság

(T-314/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Görög Köztársaság (képviselők: K. Boskovits és L. Kotroni)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvénys

elezze az eljárási költségek viselésére.Jogalapok és fontosabb érvekKeresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.Az első, a Görög Köztársaság védelemhez való jogának megsértésére alapított jogalapE jogalap alátám

asztására a Görög Köztársaság az eljárás megindításáról sz

óló határozat és a támogatás

nyújtásának tényét megállapító határozat között az eljárás ténybeli é

s jogi alapjában bekövetkezett változásra hivatkozik.A második, az állami támogatás fogalmával összefüggésben az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének téves értelmezésére és téves alkalmazására alapított jogalapE jogalap alátámasztására a Görög Köztársaság a szóban forgó intézke

ete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.Az első, a Görög Köztársaság védelemhez való jogának megsértésére alapított jogalapE jogalap alátámasztására a Görög Köztársaság az el

beli helyzetét, továbbá nyilvánvalóan megsértette az általános adórendszernek a szóban forgó intézkedések alapjául szolgáló alapvető és vezérelveit.A har

apító határozat között az eljárás ténybeli és jogi alapjában bekövetkezett változásra hivatkozik.A második, az állami támogatás fogalmával összefüggésben az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének téves értelmezésére és téves alkalmazására alapított jogalapE jogalap alátámasztására a Görög Köztársaság a szóban forgó intézkedések tekintetében a gazdasági előny hiányára és a szelektív jelleg hiányára, valamint különösen arra hivatkozik, hogy az alperes nem helytállóan határozta meg a szóban forgó intézkedések referenciarendszerét, nem az e tárgyban megkötött koncessziós megállapodások sajátos jellemzői tükrében értékelte az állami infrastrukturális projektekben részt vevő váll

alkozások alapvetően eltérő jogi és ténybeli helyzetét, továbbá nyilvánvalóan megsértette az általános adórendszernek a szóban forgó i

ntézkedések alapjául szolgáló alapvető és vezérelveit.A harmadik, a szóban forgó állami támogatás meghatározása tekintetében téves, hiányos és ellentmondásos indokolásra alapított jogalapE jogalap alátámasztására a Görög Köztársaság a következőkre vonatkozó téves, hiányos és ellentmondásos indokolásra hivatkozik: a) az állami támogatás állami forrásokon keresztüli nyújtása, b) szelektív előnyök fennállása, c) a hasonló, adóval kapcsolatos rendelkezésekkel való összehasonlítás a Bizottság által jóváhagyott állami infrastrukturális projektekre vonatkozó koncessziós megállapodások tekintetében, és d) versenytorzítás és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás.A negyedik, a támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének téves értelmezésére és téves alkalmazására alapított jogalapE jogalap alátámasztására a Görög Köztársaság arra hivatkozik, hogy az alperes tévesen értékelte, hogy fennálltak-e összeegyeztethető regionális támogatások, valamint olyan szükséges és arányos támogatások, amelyek előmozdítják valamely közérdekű célkitűzés elérését.Az ötödik, a támogatás mértékének téves megállapítására, valamint az uniós jog visszatéríttetés területén meglévő általános jogelveinek megsértésére alapított jogalapE jogalap alátámasztására a Görög Köztársaság arra hivatkozik, hogy az alperes téves módszertant alkalmazott a támogatás mértékének megállapításakor, valamint hogy megsértette az egyenlő bánásmód elvét.

____________