Language of document :

Talan väckt den 2 juni 2015 – Grekland mot kommissionen

(Mål T-314/15)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Grekland (ombud: K. Boskovits och L. Kotroni)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 23 mars 2015, SA.288876 (2012/C) (ex CP202/2009), angående det statliga stöd som Grekland beviljat företagen Stathmos Emporevmatokivotion Peiraia och Cosco Pacific Limited, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

Första grunden: Åsidosättande av Republiken Greklands rätt till försvar.

Republiken Grekland åberopar förändringen av den faktiska och rättsliga grunden för förfarandet mellan beslutet att inleda förfarandet och beslutet om att ett stöd hade beviljats.

Andra grunden: Felaktig tolkning och tillämpning av artikel 107.1 FEUF vad gäller begreppet statligt stöd.

Republiken Grekland åberopar avsaknaden av ekonomisk fördel och avsaknaden av selektivitet vad gäller åtgärderna i fråga och särskilt den omständigheten att svaranden inte korrekt definierade referenssystemet för åtgärderna i fråga, inte bedömde den i betydande mån avvikande rättsliga och faktiska situationen för företagen, vilka är verksamma i offentliga infrastrukturprojekt, mot bakgrund av de särskilda kännetecknen hos koncessionsavtalen rörande detta. Svaranden bortsåg även från de grundläggande och vägledande principerna i det allmänna skattesystemet, som det är uppenbart att åtgärderna i fråga ska följa.

Tredje grunden: Felaktig, otillräcklig och motsägelsefull motivering av fastställandet av att det föreligger ett statligt stöd.

Republiken Grekland har gjort gällande att motiveringen är felaktig, otillräcklig och motsägelsefull när det gäller: a) beviljandet av stöd genom statliga medel, b) förekomsten av en selektiv fördel, c) jämförelsen med liknande skatterelaterade bestämmelser avseende koncessionsavtal för infrastrukturprojekt som har godkänts av kommissionen, och d) snedvridningen av konkurrensen och följderna för handeln mellan medlemsstaterna.

4.    Fjärde grunden: Felaktig tolkning och tillämpning av artikel 107.3 FEUF vad gäller stödets förenlighet med den inre marknaden.

–    Republiken Grekland gör gällande att kommissionen har gjort en felaktig bedömning vad gäller förekomsten av ett statligt stöd som är förenligt med den inre marknaden och vad gäller frågan huruvida stödet var nödvändigt och proportionerligt och främjande uppnåendet av ett mål av allmänintresse.

Femte grunden: Felaktig bedömning av stödets storlek och åsidosättande av unionsrättsliga principer avseende återkravet.

Republiken Grekland gör gällande att kommissionen använde ett felaktigt tillvägagångssätt vid bedömning av stödets storlek samt åsidosatte principen om likabehandling.

____________