Language of document :

2015 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly / Minister for Justice and Equality

(Byla C-218/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2004/38/EB – 13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas – Sąjungos piliečio šeimos narių teisė gyventi valstybėje narėje – Sąjungos pilietės ir trečiosios šalies piliečio santuoka – Trečiosios šalies piliečio teisės gyventi priimančiojoje valstybėje narėje išsaugojimas Sąjungos pilietei išvykus iš jos ir vėliau nutraukus santuoką – 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Pakankami ištekliai – Atsižvelgimas į sutuoktinio trečiosios šalies piliečio išteklius – Trečiųjų šalių piliečių teisė dirbti priimančiojoje valstybėje narėje siekiant prisidėti prie pakankamų išteklių gavimo)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly

Atsakovas: Minister for Justice and Equality

dalyvaujant: Immigrant Council of Ireland

Rezoliucinė dalis

1.    2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 13 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad trečiosios šalies pilietis (-ė), nutraukęs (-usi) santuoką su Sąjungos piliečiu (-e), kai iki teismo proceso dėl santuokos nutraukimo pradžios santuoka truko ne trumpiau kaip trejus metus, įskaitant bent vienus metus priimančiojoje valstybėje narėje, negali išsaugoti teisės gyventi šioje valstybėje narėje šios nuostatos pagrindu, jeigu iki teismo proceso dėl santuokos nutraukimo Sąjungos pilietybę turintis (-i) sutuoktinis (-ė) išvyko iš šios valstybės narės.2.    Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad Sąjungos pilietis (-ė) turi pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams tam, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai, net jeigu dalį šių išteklių suteikia sutuoktinis (-ė) trečiosios šalies pilietis (-ė).

____________

1 OL C 223, 2014 7 14.