Language of document :

Odvolanie podané 9. júla 2015: Steinbeck GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 30. apríla 2015 vo veci T-707/13 a T-709/13, Steinbeck GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(vec C-346/15 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Steinbeck GmbH (v zastúpení: M. Heinrich, advokát, M. Fischer, advokátka)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2015 v spojených veciach T-707/13 a T-709/13,

zaviazať druhého účastníka konania na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa názoru odvolateľky napadnutý rozsudok porušuje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke1 z nasledujúcich dôvodov:

Všeobecný súd uviedol ako jediný dôvod pre chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky „BE HAPPY“ skutočnosť, že táto by mohla byť vnímaná ako reklamný slogan. Toto je v priamom rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Európskej Únie, podľa ktorej práve toto samotné nepostačuje, aby sa zamietla existencia rozlišovacej spôsobilosti.Všeobecný súd okrem toho nedoložil žiadnu konkrétnu súvislosť medzi ochrannou známkou „BE HAPPY“ a tovarmi, ktoré sú v tejto súvislosti zapísané, ktorá by nevyžadovala minimum výkladu príslušnou skupinou verejnosti. Došlo skôr k vytvoreniu svojvoľného prepojenia medzi tovarmi a označením, ktoré aj keby bolo pravdivé, by vyžadovalo úsilie o výklad príslušnou skupinou verejnosti.Všeobecný súd sa tým dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri použití kritérií pre hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „BE HAPPY“.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie): Ú. v. EÚ L 78, s.1.