Language of document :

Odvolanie podané 26. mája 2015: Emsibeth SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 26. marca 2015 vo veci T-596/13, Emsibeth/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(vec C-251/15 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Emsibeth SpA (v zastúpení: A. Arpaia, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok (rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 26. marca 2015 vo veci T-596/13),

rozhodnúť vo veci samej,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania, vrátane trov prvostupňového konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí porušenie alebo nesprávne uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/20091 . Tvrdí najmä nesúlad s kritériami použitými Všeobecným súdom na posúdenie pojmov i) príslušná verejnosť, zhodnosť alebo podobnosť ii) výrobkov a iii) ochranných známok, ako aj iv) existencie pravdepodobnosti zámeny medzi dvoma ochrannými známkami.

Napadnutý rozsudok sa zdá byť nekoherentný v tom zmysle, že hoci považoval priemerného spotrebiteľa – definovaného ako príslušná verejnosť – za „riadne informovaného, ako aj a primerane pozorného a obozretného“, pokiaľ však ide o konkrétne posúdenie jeho skutočnej schopnosti rozlíšiť dve zjavne odlišné ochranné známky, považuje tohto spotrebiteľa za absolútne povrchný subjekt, ktorý nie je schopný vykonať samostatné posúdenia s nízkym stupňom náročnosti.

Napadnutý rozsudok je zrejme v rozpore s judikatúrou Únie, ktorá potvrdzuje, že na účely posúdenia podobnosti výrobkov treba zohľadniť všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa týchto výrobkov, vrátane ich povahy, účelu, použitia, konkurenčnej alebo doplňujúcej povahy, ako aj ich distribučné kanály. Všeobecný súd pri posudzovaní veci samej v skutočnosti nezohľadnil žiadny z týchto faktorov, pretože sa obmedzil na konštatovanie toho, že výrobky na farbenie a odfarbovanie vlasov sú „zahrnuté“ do kozmetických prípravkov, a že v dôsledku toho sa musia považovať za rovnaké výrobky.Napadnutý rozsudok je zaťažený vadou v časti, v ktorej pri porovnaní slovnej ochrannej známky s kombinovanou ochrannou známkou nepriznal dostatočný význam obrazovým prvkom druhej ochrannej známky, ktoré sa nenachádzajú v prvej ochrannej známke a sú spôsobilé odlíšiť obe označenia, pretože sa pri svojom posúdení obmedzil len na porovnanie slovných prvkov.Napadnutý rozsudok okrem iného nesprávne vylúčil z porovnania prvé slovo skoršej ochrannej známky (Mc) a uznal túto predponu v prípade, keď je umiestnená pred názvom a z dôvodu jej rozsiahleho rozšírenia, za všeobecne považovanú za priezvisko škótskeho pôvodu a preto vyslovovanú v anglickom jazyku celou príslušnou verejnosťou a nie len jej anglosaskou časťou.Zdá sa, že napadnutý rozsudok je zaťažený vadou v časti, v ktorej napriek viacerým rozdielov medzi dvomi porovnávanými ochrannými známkami, uznal existenciu pravdepodobnosti zámeny.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).