Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Sag C-404/13

The Queen, på vegne af ClientEarth

mod

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom)

»Præjudiciel forelæggelse – miljø – luftkvalitet – direktiv 2008/50/EF – grænseværdier for nitrogenoxid – forpligtelse til at ansøge om udsættelse af den fastsatte frist og fremlægge en luftkvalitetsplan – sanktioner«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. november 2014

1.        Miljø – luftforurening – luftkvalitet – direktiv 2008/50 – grænseværdier med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed – nitrogenoxid – ikke muligt at overholde grænseværdierne i specifikke zoner og bymæssige områder – udsættelse af frister – betingelser – opstilling af en luftkvalitetsplan – indgivelse af en ansøgning – undtagelser til disse forpligtelser – foreligger ikke

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50, art. 22, stk. 1, og bilag XI)

2.        Miljø – luftforurening – luftkvalitet – direktiv 2008/50 – grænseværdier med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed – nitrogenoxid – ikke muligt at overholde grænseværdierne i specifikke zoner og bymæssige områder – ingen ansøgning fra den pågældende medlemsstat om udsættelse af den i direktivet fastsatte frist – opstilling af en luftkvalitetsplan – omstændighed, der er utilstrækkelig til at afhjælpe den manglende overholdelse af de forpligtelser, der følger af direktivet

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50, art. 13, art. 22, stk. 1 og art. 23, stk. 1, andet afsnit, og bilag XI)

3.        Miljø – luftforurening – luftkvalitet – direktiv 2008/50 – grænseværdier med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed – nitrogenoxid – ikke muligt at overholde grænseværdierne i specifikke zoner og bymæssige områder – luftkvalitetsplan – direkte berørte borgeres ret til at opnå, at de kompetente nationale myndigheder udarbejder en sådan plan

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50, art. 13 og art. 22, stk. 1)

4.        Miljø – luftforurening – luftkvalitet – direktiv 2008/50 – grænseværdier med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed – nitrogenoxid – medlemsstats manglende overholdelse – manglende ansøgning om udsættelse af den i direktivet fastsatte frist – medlemsstaternes pligt til at opstille en luftkvalitetsplan – nationale retters pligt til at træffe enhver nødvendig foranstaltning med henblik på, at denne forpligtelse opfyldes

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50, art. 13, art. 22, stk. 1, og art. 23, og stk. 1, andet afsnit)

1.        Artikel 22, stk. 1, i direktiv 2008/50 om luftkvaliteten og renere luft i Europa skal fortolkes således, at den forpligter en medlemsstat til – med henblik på at opnå en forlængelse af den frist, der er fastsat i medfør af dette direktiv, på højst fem år for at overholde de grænseværdier for nitrogenoxid, der er angivet i direktivets bilag XI – at indgive ansøgning herom og til at opstille en luftkvalitetsplan, når det objektivt set, under hensyntagen til de foreliggende oplysninger og trods gennemførelsen af hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forureningen, fremgår, at disse værdier ikke kan nås i en given zone eller et givet bymæssigt område inden for den fastsatte frist. Direktiv 2008/50 indeholder ikke nogen undtagelse til den pligt, der følger af nævnte artikel 22, stk. 1.

(jf. præmis 35 og domskonkl.

2.        For det tilfælde, at det fremgår, at de grænseværdier for nitrogendioxid, der er fastsat i bilag XI til direktiv 2008/5 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, ikke kan nås i en given zone eller et givet bymæssigt område i en medlemsstat efter den 1. januar 2010, som angivet i dette bilag, uden at denne har ansøgt om udsættelse af denne frist i henhold til artikel 22, stk. 1, i direktiv 2008/50, gør den omstændighed, at der er opstillet en luftkvalitetsplan i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i direktiv 2008/50, det ikke i sig selv muligt at antage, at denne medlemsstat ikke desto mindre har efterkommet de forpligtelser, der påhviler den i medfør af nævnte direktivs artikel 13.

I denne henseende ville en anderledes fortolkning kunne skade den effektive virkning af artikel 13 og 22 i direktiv 2008/50, idet den ville gøre det muligt for en medlemsstat at frigøre sig fra overholdelsen af den frist, der er fastsat i artikel 13 på mindre strenge betingelser end dem, der er fastsat i artikel 22.

I øvrigt støttes denne fortolkning ligeledes af den konstatering, at artikel 22 og 23 i direktiv 2008/50 i princippet finder anvendelse på forskellige omstændigheder og har forskellige anvendelsesområder.

(jf. præmis 44, 46 og 49 samt domskonkl.

3.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 52-56)

4.        Når en medlemsstat ikke har efterkommet de krav, der følger af artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/50 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, samtidig med, at den ikke har ansøgt om udsættelse af fristen på de betingelser, der er fastsat i dette direktivs artikel 22, tilkommer det den nationale ret, der eventuelt forelægges sagen, at træffe enhver nødvendig foranstaltning over for den kompetente nationale myndighed – såsom et påbud – med henblik på, at denne myndighed opstiller den luftkvalitetsplan, som nævnte direktiv kræver, på de betingelser, som dette fastlægger.

Med hensyn til indholdet af denne luftkvalitetsplan følger det af artikel 23, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/50, at selv om medlemsstaterne råder over en vis skønsmargen i forbindelse med fastlæggelsen af de foranstaltninger, der skal vedtages, skal disse under alle omstændigheder sikre, at den periode, hvor grænseværdierne overskrides, bliver kortest mulig.

(jf. præmis 57 og 58 samt domskonkl.)