Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Kohtuasi C‑404/13

The Queen, taotluse alusel, mille esitas:

ClientEarth

versus

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom)

Eelotsusetaotlus – Keskkond – Õhu kvaliteet – Direktiiv 2008/50/EÜ – Lämmastikdioksiidi piirtasemed – Kohustus taotleda kehtestatud tähtaja pikendamist, esitades õhukvaliteedi kava – Sanktsioonid

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 19. november 2014

1.        Keskkond – Õhusaaste – Välisõhu kvaliteet – Direktiiv 2008/50 – Inimeste tervise kaitseks ette nähtud piirtasemed – Lämmastikdioksiid – Võimatus saavutada piirtasemeid konkreetsetes piirkondades ja linnastutes – Tähtaegade pikendamine – Tingimused – Õhukvaliteedi kava koostamine – Taotluse esitamine – Nendest kohustustest tehtavad erandid – Puudumine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50, artikli 22 lõige 1 ja XI lisa)

2.        Keskkond – Õhusaaste – Välisõhu kvaliteet – Direktiiv 2008/50 – Inimeste tervise kaitseks ette nähtud piirtasemed – Lämmastikdioksiid – Võimatus saavutada piirtasemeid konkreetsetes piirkondades ja linnastutes – Direktiivis kehtestatud tähtaja pikendamise taotluse esitamata jätmine asjaomase liikmesriigi poolt – Õhukvaliteedi kava koostamine – Direktiivist tulenevate kohustuste täitmata jätmise leevendamiseks ebapiisav asjaolu

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50, artikkel 13, artikli 22 lõige 1 ja artikli 23 lõike 1 teine lõik ning XI lisa)

3.        Keskkond – Õhusaaste – Välisõhu kvaliteet – Direktiiv 2008/50 – Inimeste tervise kaitseks ette nähtud piirtasemed – Lämmastikdioksiid – Võimatus saavutada piirtasemeid konkreetsetes piirkondades ja linnastutes – Õhukvaliteedi kavad – Otseselt puudutatud isikute õigus nõuda pädevatelt ametiasutustelt sellise kava koostamist

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50, artikkel 13, artikli 22 lõige 1)

4.        Keskkond – Õhusaaste – Välisõhu kvaliteet – Direktiiv 2008/50 – Inimeste tervise kaitseks ette nähtud piirtasemed – Lämmastikdioksiid – Saavutamata jätmine liikmesriigi poolt – Direktiivis kehtestatud tähtaja pikendamise taotluse esitamata jätmine – Liikmesriikide kohustus koostada õhukvaliteedi kava – Siseriiklike kohtute kohustus võtta kõik vajalikud meetmed selle kohustuse täitmise tagamiseks

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50, artikkel 13, artikli 22 lõige 1 ja artikli 23 lõike 1 teine lõik)

1.        Direktiivi 2008/50 välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 22 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selleks, et oleks võimalik direktiivi XI lisas märgitud lämmastikdioksiidi piirtasemete saavutamiseks direktiiviga kindlaksmääratud tähtaega kuni viie aasta võrra pikendada, peab liikmesriik seda taotlema ja esitama õhukvaliteedi kava, kui olemasolevaid andmeid arvestades ja vaatamata asjakohaste reostustõrjemeetmete rakendamisele liikmesriigi poolt on objektiivselt selge, et neid tasemeid ei ole konkreetses piirkonnas või linnastus ettenähtud tähtajaks võimalik saavutada. Direktiiv 2008/50 ei sisalda artikli 22 lõikest 1 tuleneva kohustuse suhtes ühtegi erandit.

(vt punkt 35 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Juhul kui on ilmne, et direktiivi 2008/50 välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta XI lisas kindlaks määratud lämmastikdioksiidi piirtasemeid ei suudeta pärast selles lisas märgitud kuupäeva ehk 1. jaanuari 2010 liikmesriigi teatud piirkonnas või linnastus järgida ja liikmesriik ei ole taotlenud tähtaja pikendamist vastavalt direktiivi 2008/50 artikli 22 lõikele 1, ei võimalda direktiivi artikli 23 lõike 1 teise lõigu kohase õhukvaliteedi kava koostamine üksi järeldada, et liikmesriik täitis siiski oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi artiklist 13.

Teistsugune järeldus võiks kahjustada direktiivi 2008/50 artiklite 13 ja 22 kasulikku mõju, kuna see lubaks liikmesriigil vabaneda artiklis 13 kehtestatud tähtaja järgimise kohustusest vähem rangetel tingimustel kui need, mis on kehtestatud artiklis 22.

Lisaks toetab seda tõlgendust ka tõdemus, et direktiivi 2008/50 artiklid 22 ja 23 on põhimõtteliselt mõeldud kohaldamiseks erisugustes olukordades ja neil on erinev ulatus.

(vt punktid 44, 46, 49 ja resolutsiooni punkt 2)

3.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 52–56)

4.        Kui liikmesriik ei ole täitnud direktiivi 2008/50 välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 13 lõike 1 teise lõigu nõudeid, jättes samas taotlemata tähtaja pikendamise direktiivi artiklis 22 ette nähtud tingimustel, siis peab pädev siseriiklik kohus, kui tema poole pöördutakse, võtma siseriikliku ametiasutuse suhtes kõik vajalikud meetmed, nagu ettekirjutus, selleks et ametiasutus esitaks direktiivis nõutud ja selles kehtestatud tingimustele vastava kava.

Kava sisu osas tuleneb direktiivi 2008/50 artikli 23 lõike 1 teisest lõigust, et kuigi liikmesriikidel on võetavate meetmete kindlaksmääramisel teatav kaalutlusruum, peavad need igal juhul võimaldama seda, et piirtasemete ületamise aeg oleks nii lühike kui võimalik.

(vt punktid 57, 58 ja resolutsiooni punkt 3)