Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

C‑404/13. sz. ügy

A ClientEarth kérelme alapján

The Queen

kontra

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Környezet – A levegő minősége – 2008/50/EK irányelv – A nitrogén‑dioxid határértékei – A meghatározott határidő meghosszabbítása kérelmezésének kötelezettsége levegőminőségi terv benyújtásakor – Szankciók”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (második tanács), 2014. november 19.

1.        Környezet – Levegőszennyezés – A környezeti levegő minősége – 2008/50 irányelv – Az emberi egészség védelme érdekében meghatározott határértékek – Nitrogén‑dioxid – A határértékek betartásának lehetetlensége meghatározott zónákban és agglomerációkban – A határidők meghosszabbítása – Feltételek – Levegőminőségi terv készítése – Kérelem benyújtása – E kötelezettségek alóli kivételek – Hiány

(2008/50 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 22. cikk, (1) bekezdés és XI. melléklet)

2.        Környezet – Levegőszennyezés – A környezeti levegő minősége – 2008/50 irányelv – Az emberi egészség védelme érdekében meghatározott határértékek – Nitrogén‑dioxid – A határértékek betartásának lehetetlensége meghatározott zónákban és agglomerációkban – Az irányelvben meghatározott határidő meghosszabbítása iránt az érintett tagállam által benyújtott kérelem hiánya – Levegőminőségi terv készítése – Az irányelvből eredő kötelezettségek be nem tartásának orvoslásához elégtelen körülmény

(2008/50 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 13. cikk, 22. cikk, (1) bekezdés, és 23. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, valamint XI. melléklet)

3.        Környezet – Levegőszennyezés – A környezeti levegő minősége – 2008/50 irányelv – Az emberi egészség védelme érdekében meghatározott határértékek – Nitrogén‑dioxid – A határértékek betartásának lehetetlensége meghatározott zónákban és agglomerációkban – Levegőminőségi tervek – A közvetlenül érintett egyes személyek joga ahhoz, hogy az illetékes nemzeti hatóságoknál e terv elkészítését elérjék

(2008/50 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 13. cikk, és 22. cikk, (1) bekezdés)

4.        Környezet – Levegőszennyezés – A környezeti levegő minősége – 2008/50 irányelv – Az emberi egészség védelme érdekében meghatározott határértékek – Nitrogén‑dioxid – Valamely tagállam általi be nem tartás – Az irányelvben meghatározott határidő meghosszabbítása iránti kérelem hiánya – A tagállamok levegőminőségi terv készítésére vonatkozó kötelezettsége – A nemzeti bíróságok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy e kötelezettség betartását biztosítsák

(2008/50 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 13. cikk, 22. cikk, (1) bekezdés, és 23. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés)

1.        A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50 irányelv 22. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az azt írja elő, hogy a nitrogén‑dioxid ezen irányelv XI. mellékletében meghatározott határértékeinek való megfelelésre az ezen irányelv által meghatározott határidő legfeljebb öt évvel történő meghosszabbításához az adott tagállamnak erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania és levegőminőségi tervet kell készítenie, amennyiben objektíve úgy tűnik, a rendelkezésre álló adatokra tekintettel, és annak ellenére, hogy ezen állam végrehajtotta a szennyezés csökkentését célzó megfelelő intézkedéseket, hogy az ezen értékeknek való megfelelés egy adott zónában vagy agglomerációban a megjelölt határidőn belül nem teljesíthető. A 2008/50 irányelv nem tartalmaz egyetlen kivételt sem az említett 22. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettség alól.

(vö. 35. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Amennyiben úgy tűnik, hogy a nitrogén‑dioxid a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50 irányelv XI. mellékletében meghatározott határértékeinek való megfelelést valamely tagállam adott zónájában vagy agglomerációjában nem tudják teljesíteni, az e mellékletben megjelölt 2010. január 1‑jei határidő lejártát követően, amennyiben e tagállam nem kérte a 2008/50 irányelv 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően e határidő meghosszabbítását, önmagában az ezen irányelv 23. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelő levegőminőségi terv elkészítése alapján nem állapítható meg, hogy e tagállam ennek ellenére eleget tesz az említett irányelv 13. cikkéből eredő kötelezettségeinek.

E tekintetben egy ezzel ellentétes értelmezés veszélyeztethetné a 2008/50 irányelv 13. és 22. cikkének hatékony érvényesülését, mivel lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a 13. cikkben előírt határidő betartása alól kevésbé szigorúbb feltételek mellett mentesüljenek, mint amelyeket e 22. cikk előír.

Egyébiránt ezt az értelmezést támasztja alá az a megállapítás is, amely szerint a 2008/50 irányelv 22. és 23. cikke rendeltetése szerint, főszabály szerint eltérő esetekre alkalmazandó, és hatályuk különböző.

(vö. 44., 46., 49. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

3.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 52–56. pont)

4.        Amennyiben valamely tagállam nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő követelményeket, ugyanakkor nem kérte a határidő meghosszabbítását az ezen irányelv 22. cikkében előírt feltételek mellett, annak a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságnak a feladata, amelyhez adott esetben fordultak, hogy a nemzeti hatósággal szemben megtegyen minden szükséges intézkedést, ideértve a meghagyást is, annak érdekében, hogy e hatóság elkészítse az ezen irányelv által megkövetelt tervet, az ugyanezen irányelvben előírt feltételek szerint.

Ami e terv tartalmát illeti, a 2008/50 irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből az következik, hogy jóllehet a tagállamok bizonyos mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a megteendő intézkedések terén, ezen intézkedéseknek mindenképpen lehetővé kell tenniük, hogy a határértékek túllépésének időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson.

(vö. 57., 58. pont, és a rendelkező rész 3. pontja)