Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Byla C‑404/13

The Queen, remdamasi prašymu, pateiktu:

ClientEarth,

prieš

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Supreme Court of the United Kingdom prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Oro kokybė – Direktyva 2008/50/EB – Azoto dioksido ribinės vertės – Valstybės narės pareiga prašyti atidėti nustatytą terminą pateikiant oro kokybės planą – Sankcijos“

Santrauka – 2014 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

1.        Aplinka – Oro tarša – Aplinkos oro kokybė– Direktyva 2008/50 – Žmonių sveikatos apsaugos ribinės vertės – Azoto dioksidas – Negalėjimas laikytis ribinių verčių tam tikrose zonose ir aglomeracijose – Terminų atidėjimas – Sąlygos – Oro kokybės plano parengimas – Prašymo pateikimas – Šių pareigų išimtys – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50 22 straipsnio 1 dalis ir XI priedas)

2.        Aplinka – Oro tarša – Aplinkos oro kokybė – Direktyva 2008/50 – Žmonių sveikatos apsaugos ribinės vertės – Azoto dioksidas – Negalėjimas laikytis ribinių verčių tam tikrose zonose ir aglomeracijose – Atitinkamos valstybės narės prašymo atidėti direktyvoje nustatytą terminą nebuvimas – Oro kokybės plano parengimas – Aplinkybė, kurios nepakanka norint pateisinti pareigų pagal šią direktyvą neįvykdymą 

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50 13 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalis ir 23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa bei XI priedas)

3.        Aplinka – Oro tarša – Aplinkos oro kokybė – Direktyva 2008/50 – Žmonių sveikatos apsaugos ribinės vertės – Azoto dioksidas – Negalėjimas laikytis ribinių verčių tam tikrose zonose ir aglomeracijose – Oro kokybės planai – Privačių asmenų, tiesiogiai dėl to patiriančių padarinių, teisė reikalauti iš kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų parengti tokį planą

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50 13 straipsnis ir 22 straipsnio 1 dalis)

4.        Aplinka – Oro tarša – Aplinkos oro kokybė – Direktyva 2008/50 – Žmonių sveikatos apsaugos ribinės vertės – Azoto dioksidas – Valstybės narės negalėjimas jų laikytis –Prašymo atidėti direktyvoje nustatytą terminą nebuvimas – Valstybių narių pareiga parengti oro kokybės planą – Nacionalinių teismų pareiga imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas šios pareigos vykdymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50 13 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalis ir 23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

1.        Direktyvos 2008/50 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 22 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: tam, kad galėtų atidėti šioje direktyvoje nustatytą azoto dioksido ribinių verčių, nurodytų jos XI priede, laikymosi terminą ne daugiau kaip penkeriems metams, valstybė narė privalo to paprašyti ir parengti oro kokybės planą, kai, atsižvelgiant į esamus duomenis ir nepaisant atitinkamų taršos mažinimo priemonių, kurių ėmėsi ši valstybė, objektyviai matyti, jog tam tikroje zonoje arba aglomeracijoje iki nurodyto termino šių verčių nebus galima pasiekti. Direktyvoje 2008/50 nenumatyta jokia jos 22 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos išimtis.

(žr. 35 punktą, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Tuo atveju, kai paaiškėja, jog konkrečioje valstybės narės zonoje ar aglomeracijoje negali būti užtikrinamas Direktyvos 2008/50 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje XI priede nustatytų azoto dioksido ribinių verčių laikymasis suėjus šiame priede nurodytam 2010 m. sausio 1 d. terminui, ir ši valstybė neprašė atidėti šio termino pagal Direktyvos 2008/50 22 straipsnio 1 dalį, tai, kad buvo parengtas Direktyvos 2008/50 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą atitinkantis oro kokybės planas, savaime neleidžia manyti, jog ši valstybė vis dėlto įvykdė jai pagal šios direktyvos 13 straipsnį tenkančias pareigas.

Šiuo atžvilgiu kitoks aiškinimas galėtų pakenkti Direktyvos 2008/50 13 ir 22 straipsnių veiksmingumui, nes sudarytų sąlygas valstybei narei išvengti 13 straipsnyje nustatyto termino laikymosi ne tokiomis griežtomis sąlygomis, kokios nustatytos 22 straipsnyje.

Be to, šį aiškinimą patvirtina ir tai, jog Direktyvos 2008/50 22 ir 23 straipsniai iš principo taikytini skirtingiems atvejams ir jų taikymo sritis skiriasi.

(žr. 44, 46, 49 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 52–56 punktus)

4.        Kai valstybė narė neįvykdė Direktyvos 2008/50 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos reikalavimų ir neprašė atidėti termino šios direktyvos 22 straipsnyje numatytomis sąlygomis, kompetentingas nacionalinis teismas, jei į jį kreipiamasi, turi prieš nacionalinę instituciją imtis visų būtinų priemonių, pavyzdžiui, įpareigoti, kad ši institucija parengtų pagal šią direktyvą reikalaujamą planą joje nustatytomis sąlygomis.

Dėl šio plano turinio iš Direktyvos 2008/50 23 straipsnio 1 dalies antros pastraipos matyti, kad, nors valstybės narės turi tam tikrą diskreciją nustatyti priemones, kurių reikia imtis, vis dėlto jomis turi būti užtikrinama, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

(žr. 57, 58 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)