Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Lieta C‑404/13

The Queen, pēc
ClientEarth pieteikuma

pret

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Supreme Court of the United Kingdom lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Gaisa kvalitāte – Direktīva 2008/50/EK – Slāpekļa dioksīda robežlielumi – Pienākums lūgt noteiktā termiņa pagarinājumu, iesniedzot gaisa kvalitātes plānu – Sankcijas

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 19. novembra spriedums

1.        Vide – Gaisa piesārņojums – Apkārtējā gaisa kvalitāte –Direktīva 2008/50 – Robežlielumi cilvēku veselības aizsardzībai – Slāpekļa dioksīds – Neiespējamība konkrētās zonās vai aglomerācijās ievērot robežlielumus – Termiņu pagarinājums – Nosacījumi – Gaisa kvalitātes plāna izstrāde – Lūguma iesniegšana – Izņēmumi no šiem pienākumiem – Neesamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50 22. panta 1. punkts un XI pielikums)

2.        Vide – Gaisa piesārņojums – Apkārtējā gaisa kvalitāte – Direktīva 2008/50 – Robežlielumi cilvēku veselības aizsardzībai – Slāpekļa dioksīds – Neiespējamība konkrētās zonās vai aglomerācijās ievērot robežlielumus – Attiecīgās dalībvalsts lūguma pagarināt direktīvā noteikto termiņu neesamība – Gaisa kvalitātes plāna izstrāde – Apstāklis, kas nav pietiekams, lai novērstu no direktīvas izrietošo pienākumu neizpildi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50 13. pants, 22. panta 1. punkts, 23. panta 1. punkta otrā daļa un XI pielikums)

3.        Vide – Gaisa piesārņojums – Apkārtējā gaisa kvalitāte – Direktīva 2008/50 – Robežlielumi cilvēku veselības aizsardzībai – Slāpekļa dioksīds – Neiespējamība konkrētās zonās vai aglomerācijās ievērot robežlielumus – Gaisa kvalitātes plāni – Tieši skartu privātpersonu tiesības prasīt no kompetentajām valsts iestādēm šāda plāna izstrādi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50 13. pants un 22. panta 1. punkts)

4.        Vide – Gaisa piesārņojums – Apkārtējā gaisa kvalitāte – Direktīva 2008/50 – Robežlielumi cilvēku veselības aizsardzībai – Slāpekļa dioksīds – Dalībvalsts pārkāpums – Lūguma pagarināt direktīvā noteikto termiņu neesamība – Dalībvalstu pienākums izstrādāt gaisa kvalitātes plānu – Valsts tiesu pienākums noteikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šo pienākumu

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50 13. pants, 22. panta 1. punkts, 23. panta 1. punkta otrā daļa)

1.        Direktīvas 2008/50 par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 22. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai tās XI pielikumā norādīto slāpekļa dioksīda robežlielumu sasniegšanas termiņu varētu pagarināt ilgākais par pieciem gadiem, dalībvalstij šajā normā ir noteikts pienākums iesniegt lūgumu, tiklīdz, ņemot vērā visu pieejamo informāciju, objektīvi var tikt secināts, ka neatkarīgi no tā, ka šī dalībvalsts ir veikusi visus atbilstošos pasākumus piesārņojuma mazināšanai, šie robežlielumi noteiktajā termiņā konkrētā zonā vai aglomerācijā nevarēs tikt sasniegti. Direktīvā 2008/50 nav paredzēts neviens izņēmums no tās 22. panta 1. punktā paredzētā pienākuma;

(sal. ar 35. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Gadījumā, ja izrādās, ka kādā dalībvalsts zonā vai aglomerācijā nevarēs ievērot Direktīvas 2008/50 par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai XI pielikumā noteiktos slāpekļa dioksīda robežlielumus pēc šajā pielikumā noteiktā datuma, proti, 2010. gada 1. janvāra, ja dalībvalsts nav lūgusi termiņa pagarinājumu saskaņā ar Direktīvas 2008/50 22. panta 1. punktu, tikai gaisa kvalitātes plāna izstrāde atbilstoši šīs direktīvas 23. panta 1. punkta otrajai daļai vien nav pamats uzskatīt, ka šī dalībvalsts tomēr ir izpildījusi pienākumus, kas tai ir paredzēti minētās direktīvas 13. pantā.

Šajā ziņā atšķirīga interpretācija varētu apdraudēt Direktīvas 2008/50 13. un 22. panta lietderīgo iedarbību, jo tā ļautu dalībvalstij atbrīvoties no pienākuma ievērot 13. pantā noteikto termiņu ar nosacījumiem, kas nav tik strikti kā 22. pantā paredzētie.

Turklāt šo interpretāciju apstiprina arī konstatējums, atbilstoši kuram Direktīvas 2008/50 22. un 23. pants principā ir piemērojami atšķirīgās situācijās un to tvērums atšķiras.

(sal. ar 44., 46. un 49. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 52.–56. punktu)

4.        Līdzko dalībvalsts nav ievērojusi prasības, kuras izriet no Direktīvas 2008/50 par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 13. panta 1. punkta otrās daļas, vienlaikus nelūdzot piešķirt termiņa pagarinājumu atbilstoši šīs direktīvas 22. pantā paredzētajiem nosacījumiem, kompetentajai valsts tiesai, kurā tiek izskatīta attiecīgā lieta, attiecībā pret valsts iestādi ir jāvērš visi nepieciešamie pasākumi, piemēram, izpildrīkojums, lai šī iestāde izstrādātu ar šo direktīvu prasīto plānu atbilstoši tajā paredzētajiem nosacījumiem.

Attiecībā uz šī plāna saturu no Direktīvas 2008/50 23. panta 1. punkta otrās daļas izriet, ka, ja dalībvalstīm ir rīcības brīvība, kādus pasākumus noteikt, tiem katrā ziņā ir jābūt tādiem, lai robežlielumu pārsniegšanas laikposms būtu pēc iespējas īsāks.

(sal. ar 57. un 58. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)