Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Cauza C‑404/13

The Queen, la cererea:
ClientEarth

împotriva

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(cerere de decizie preliminară formulată de
Supreme Court of the United Kingdom)

„Trimitere preliminară – Mediu – Calitatea aerului – Directiva 2008/50/CE – Valori‑limită pentru dioxidul de azot – Obligația de a solicita prorogarea termenului stabilit prin prezentarea unui plan privind calitatea aerului – Sancțiuni”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 19 noiembrie 2014

1.        Mediu – Poluare atmosferică – Calitatea aerului înconjurător – Directiva 2008/50 – Valori‑limită pentru protecția sănătății umane – Dioxid de azot – Imposibilitate de a respecta aceste valori‑limită în anumite zone și aglomerări – Amânare a termenelor – Condiții – Elaborarea unui plan privind calitatea aerului – Introducerea unei cereri – Excepții de la aceste obligații – Inexistență

[Directiva 2008/50 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 22 alin. (1) și anexa XI]

2.        Mediu – Poluare atmosferică – Calitatea aerului înconjurător – Directiva 2008/50 – Valori‑limită pentru protecția sănătății umane – Dioxid de azot – Imposibilitate de a respecta aceste valori‑limită în anumite zone și aglomerări – Absența unei cereri a statului membru în cauză de amânare a termenului stabilit de directivă – Elaborarea unui plan privind calitatea aerului – Împrejurare insuficientă pentru remedierea nerespectării obligațiilor care rezultă din directivă

[Directiva 2008/50 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 13, art.22 alin. (1), art. 23 alin. (1) al doilea paragraf și anexa XI]

3.        Mediu – Poluare atmosferică – Calitatea aerului înconjurător – Directiva 2008/50 – Valori‑limită pentru protecția sănătății umane – Dioxid de azot – Imposibilitate de a respecta aceste valori‑limită în anumite zone și aglomerări – Planuri privind calitatea aerului – Drept al particularilor vizați în mod direct de a obține de la autoritățile naționale competente elaborarea unui astfel de plan

[Directiva 2008/50 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 13 și art. 22 alin. (1)]

4.        Mediu – Poluare atmosferică – Calitatea aerului înconjurător – Directiva 2008/50 – Valori‑limită pentru protecția sănătății umane – Dioxid de azot – Nerespectare de către un stat membru – Absența unei cereri de amânare a termenului stabilit de directivă – Obligație a statelor membre de a întocmi un plan privind calitatea aerului – Obligație a instanțelor naționale de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestei obligații

[Directiva 2008/50 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 13, art. 22 alin. (1) și art. 23 alin. (1) al doilea paragraf]

1.        Articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/50 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa trebuie interpretat în sensul că, pentru a putea proroga cu cel mult cinci ani termenul stabilit de directiva menționată în vederea respectării valorilor‑limită pentru dioxid de azot stabilite în anexa XI la aceasta, articolul menționat impune unui stat membru să formuleze o cerere în acest sens și să întocmească un plan privind calitatea aerului atunci când reiese în mod obiectiv, ținând seama de datele existente și în pofida punerii în aplicare de către acest stat a unor măsuri corespunzătoare de combatere a poluării, că valorile respective nu vor putea fi respectate într‑o anumită zonă sau aglomerare în termenul stabilit. Directiva 2008/50 nu cuprinde nicio excepție de la obligația care rezultă din articolul 22 alineatul (1) menționat.

(a se vedea punctul 35 și dispozitiv 1)

2.        În cazul în care rezultă că valorile‑limită pentru dioxid de azot stabilite în anexa XI la Directiva 2008/50 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa nu pot fi respectate într‑o anumită zonă sau aglomerare dintr‑un stat membru după data de 1 ianuarie 2010 stabilită în această anexă, fără ca statul respectiv să fi solicitat prorogarea acestui termen în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/50, elaborarea unui plan privind calitatea aerului, conform articolului 23 alineatul (1) al doilea paragraf din această directivă, nu poate permite, în sine, să se considere că statul respectiv și‑a îndeplinit totuși obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 din directiva menționată.

În această privință, o interpretare diferită ar fi de natură să aducă atingere efectului util al articolelor 13 și 22 din Directiva 2008/50, întrucât ar permite unui stat membru să încalce termenul impus de articolul 13 în condiții mai puțin stricte decât cele impuse de articolul 22.

Pe de altă parte, această interpretare este susținută și de constatarea potrivit căreia articolele 22 și 23 din Directiva 2008/50 sunt destinate în principiu să se aplice unor situații diferite și au domenii de aplicare distincte.

(a se vedea punctele 44, 46 și 49 și dispozitiv 2)

3.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 52-56)

4.        Atunci când un stat membru nu a respectat cerințele care rezultă din articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/50 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și nici nu a solicitat prorogarea termenului în condițiile prevăzute la articolul 22 din această directivă, revine instanței naționale competente eventual sesizate sarcina de a lua în privința autorității naționale orice măsură necesară, precum o somație, pentru ca această autoritate să întocmească planul impus de directiva menționată în condițiile prevăzute de aceasta.

În ceea ce privește conținutul acestui plan, din articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/50 rezultă că, deși statele membre dispun de o anumită marjă de apreciere pentru stabilirea măsurilor care trebuie luate, aceste măsuri trebuie să permită, în orice caz, ca perioada de depășire a valorilor‑limită să fie cât mai scurtă posibil.

(a se vedea punctele 57 și 58 și dispozitiv 3)