Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Vec C‑404/13

The Queen, na žiadosť:

ClientEarth,

proti

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Kvalita ovzdušia – Smernica 2008/50/ES – Limitné hodnoty oxidu dusičitého – Povinnosť požiadať o predĺženie lehoty predložením plánu kvality ovzdušia – Sankcie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. novembra 2014

1.        Životné prostredie – Znečistenie ovzdušia – Kvalita okolitého ovzdušia – Smernica 2008/50 – Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí – Oxid dusičitý – Nemožnosť dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami v osobitných zónach a aglomeráciách – Predĺženie lehôt – Podmienky – Vypracovanie plánu kvality ovzdušia – Predloženie žiadosti – Výnimky z týchto povinností – Neexistencia

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50, článok 22 ods. 1 a príloha XI)

2.        Životné prostredie – Znečistenie ovzdušia – Kvalita okolitého ovzdušia – Smernica 2008/50 – Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí – Oxid dusičitý – Nemožnosť dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami v osobitných zónach a aglomeráciách – Neexistencia žiadosti dotknutého členského štátu o predĺženie lehoty stanovenej v smernici – Vypracovanie plánu kvality ovzdušia – Okolnosť, ktorá nie je dostatočná na nápravu nesplnenia povinností vyplývajúcich zo smernice

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50, článok 13, článok 22 ods. 1, článok 23 ods. 1 druhý pododsek a príloha XI)

3.        Životné prostredie – Znečistenie ovzdušia – Kvalita okolitého ovzdušia – Smernica 2008/50 – Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí – Oxid dusičitý – Nemožnosť dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami v osobitných zónach a aglomeráciách – Plán kvality ovzdušia – Právo priamo dotknutých jednotlivcov vymôcť od príslušných vnútroštátnych orgánov vypracovanie takého plánu

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50, článok 13 a článok 22 ods. 1)

4.        Životné prostredie – Znečistenie ovzdušia – Kvalita okolitého ovzdušia – Smernica 2008/50 – Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí – Oxid dusičitý – Nedodržanie členským štátom – Neexistencia žiadosti o predĺženie lehoty stanovenej v smernici – Povinnosť členských štátov vypracovať plán kvality ovzdušia – Povinnosť vnútroštátnych súdov prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dodržania tejto povinnosti

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50, článok 13, článok 22 ods. 1 a článok 23 ods. 1 druhý pododsek)

1.        Článok 22 ods. 1 smernice 2008/50 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné maximálne o päť rokov predĺžiť lehotu stanovenú v tejto smernici na dosiahnutie limitných hodnôt oxidu dusičitého, uvedených v jej prílohe XI, toto ustanovenie ukladá členskému štátu povinnosť o to požiadať a vypracovať plán kvality ovzdušia, ak sa vzhľadom na existujúce informácie a napriek tomu, že tento štát uplatňuje primerané opatrenia na znižovanie znečistenia životného prostredia, objektívne ukazuje, že v uvedenej lehote nebude možné v danej zóne alebo aglomerácii dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami. Smernica 2008/50 neobsahuje žiadnu výnimku z povinnosti vyplývajúcej z uvedeného článku 22 ods. 1.

(pozri bod 35, bod 1 výroku)

2.        V prípade, ak sa ukazuje, že v danej zóne alebo aglomerácii členského štátu nebude možné dosiahnuť limitné hodnoty oxidu dusičitého stanovené v prílohe XI smernice 2008/50 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe po termíne určenom v tejto prílohe na 1. január 2010 a tento členský štát nepožiadal o predĺženie tejto lehoty v súlade s článkom 22 ods. 1 smernice 2008/50, vypracovanie plánu kvality ovzdušia podľa článku 23 ods. 1 druhého pododseku smernice 2008/50 neumožňuje samo osebe dospieť k záveru, že tento členský štát si predsa len splnil povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa článku 13 uvedenej smernice.

V tejto súvislosti by odlišný výklad mohol ovplyvniť potrebný účinok článkov 13 a 22 smernice 2008/50, ak by členskému štátu umožnil zbaviť sa povinnosti dodržiavať lehotu uloženej článkom 13 za menej prísnych podmienok ako tých ustanovených v článku 22.

Navyše tento výklad je tiež podporovaný tvrdením, podľa ktorého sa články 22 a 23 smernice 2008/50 majú v zásade uplatňovať na rozličné prípady a majú odlišnú pôsobnosť.

(pozri body 44, 46, 49, bod 2 výroku)

3.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 52 – 56)

4.        V prípade, ak členský štát nesplnil požiadavky vyplývajúce z článku 13 ods. 1 druhého pododseku smernice 2008/50 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe a zároveň nepožiadal o predĺženie lehoty za podmienok stanovených v článku 22 tejto smernice, prislúcha príslušnému vnútroštátnemu súdu, ktorý bude prípadne takú vec prejednávať, aby prijal voči vnútroštátnym orgánom potrebné opatrenie, akým je uloženie povinnosti, aby daný orgán vypracoval plán vyžadovaný touto smernicou za podmienok v nej stanovených.

Pokiaľ ide o obsah tohto plánu, z článku 23 ods. 1 druhého pododseku smernice 2008/50 vyplýva, že ak členské štáty disponujú určitou mierou voľnej úvahy na určenie opatrení, ktoré je potrebné prijať, musia umožniť, aby sa v každom prípade obdobie, keď sú limitné hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo.

(pozri body 57, 58, bod 3 výroku)