Language of document : ECLI:EU:F:2015:2

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

15 päivänä tammikuuta 2015

Asia F‑30/14

Herman Speyart

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Maksetun ”Kinderbijslag”-perhelisän ilmoittamatta jättäminen muualta saatuna samanluonteisena lisänä – Kanteen peruuttaminen – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Herman Speyart vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 18.6.2013 tehdyn komission päätöksen, jolla komissio määräsi hänelle kurinpitoseuraamuksena yhden palkkaluokan pysyvän alentamisen, koska hän oli jättänyt ilmoittamatta komissiolle, että hänelle oli maksettu Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti huollettavina olevista lapsista maksettavien perhelisien lisäksi 1.4.1997 alkaen ”Kinderbijslagia”, joka on samanluonteinen kansallinen lisä, jolloin kantajalle ja hänen puolisolleen, joka myös on Euroopan unionin virkamies, maksettiin perusteettomasti yhteensä 39 380 euron suuruinen summa.

Ratkaisu:      Asia F‑30/14 poistetaan unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä. Herman Speyart vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen, joka ei ole toisen osapuolen toiminnan vuoksi perusteltua

(Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 84 artikla ja 103 artiklan 5 kohta)