Language of document : ECLI:EU:F:2014:267

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

10. detsember 2014

Kohtuasi F‑127/14

Stephen Turkington

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanek, mida ei ole tähtaja jooksul vaidlustatud – Uue ja olulise asjaolu puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega M. Turkington palub tühistada 27. jaanuari 2014. aasta otsuse, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata tema taotluse arvutada uuesti pensioniõigusliku staaži aastate arv pärast tema Saksamaa skeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmist liidu skeemi.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta S. Turkingtoni kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Õiguskord

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnike hagid – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Aegumine – Menetluse taasavamine – Tingimus – Uus ja oluline faktiline asjaolu

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Kaebuse ja hagi esitamise tähtajad põhinevad avalikul huvil ega ole poolte ja kohtu määrata. Personalieeskirjade artikli 90 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise võimalus ei anna ametnikule õigust jätta personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 kaebuse ja hagi esitamiseks ettenähtud tähtajad järgimata, kui ta hilisema taotlusega kaudselt vaidlustab varasema otsuse, mida ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vaidlustatud.

(vt punkt 18)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Michel vs. komisjon, F‑44/13, EU:F:2014:40, punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika.

2.      Uute ja oluliste asjaolude esinemine võib õigustada varasema lõplikuks muutunud otsuse uuesti läbivaatamise taotluse esitamist. Lõpliku otsuse uuesti läbivaatamisest keeldumise otsuse peale esitatud hagi tunnistatakse vastuvõetavaks, kui ilmneb, et uuesti läbivaatamise taotlus põhines tegelikult uutel ja olulistel asjaoludel. Kui aga ilmneb, et uuesti läbivaatamise taotlus ei tuginenud sellistele asjaoludele, tuleb taotletud uuesti läbivaatamisest keeldumise otsuse peale esitatud hagi jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Sellega seoses tuleb märkida, et akti tühistava kohtuotsuse õiguslikud tagajärjed on lisaks pooltele seotud ainult isikutega, keda tühistatud akt ise puudutab, ning selline kohtuotsus kujutab endast uut asjaolu ainult nende isikute suhtes.

(vt punktid 19 ja 22)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärus Cervelli vs. komisjon, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, punkt 18 ja seal viidatud kohtupraktika.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Probst vs. komisjon, F‑75/13, EU:F:2014:20, punktid 17 ja 23 ning seal viidatud kohtupraktika.